Ensenyament obligatori – ESO

Curs 2019-2020

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció

 • Imprès de sol·licitud, que podeu obtenir al centre o a la pàgina web d’Ensenyament i portar al centre, degudament emplenada i signada, dintre del termini amb la resta de documents detallats a continuació:
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne, del pare, de la mare o dels tutors legals.
  • Original i fotocòpia del llibre de família dels fulls corresponents als pares i a l’alumne, o partida de naixement.
  • Original i fotocòpia del llibre de vacunes, o certificat mèdic on es detallin.
  • Original i fotocopia de la targeta sanitària de l’alumne.
  • Codi IDALU

Si pertoca, també cal portar:

 • Original i fotocòpia del document acreditatiu de discapacitat de l’alumne, dels pares o dels tutors legals.
 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa.
 • Original i fotocòpia del document acreditatiu de ser beneficiaris de la renda mínima d’inserció.

 

Calendari

Presentació de sol·licituds Del 29 de març al 9 d’abril de 2019
Publicació del barem provisional  26 d’abril de 2019
Publicació d’oferta definitiva  11 de juny de 2019
Publicació d’alumnes d’admesos  12 de juny de 2019
Període de matriculació  del 20 al 26 de juny de 2019

 

Per més informació visiteu http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/