Projecte tutors-guia

Aquest projecte neix el curs 2019-20 a partir de la inquietud d’un grup d’alumnes i professors que pretenen voluntàriament facilitar l’adaptació i la integració al centre dels alumnes nouvinguts al llarg de tot el curs acadèmic.

El projecte pretén d’una banda, que l’alumnat nou se senti més segur i més ben acollit a l’institut; i de l’altra, fomentar valors com l’empatia, la col·laboració i la solidaritat. 

Els objectius del projecte són els següents:

  • Facilitar la incorporació al centre a l’alumnat nouvingut.
  • Introduir aquest alumnat d’una manera amable i acollidora.
  • Potenciar un aprenentatge ràpid de les pautes organitzatives i normatives. 
  • Promoure la coneixença entre companys.
  • Millorar les relacions entre els alumnes.
  • Procurar el benestar emocional de l’alumnat nou.
  • Incrementar la seguretat personal.
  • Promoure la coneixença i l’ús del català. 

Perfil del tutor-guia

L’alumne que fa de tutor-guia acompanyarà i guiarà l’alumne nouvingut fins que assoleixi l’autonomia necessària per moure’s de manera autònoma pel centre. 

Procediment

El tutor-guia seu a l’aula al costat de l’alumne nouvingut i li proporciona suport lingüístic en cas de necessitat, acompanya la seva parella a les entrades i sortides de l’escola, a les aules específiques, a les activitats complementàries, i procura que les hores d’esbarjo i de joc siguin moments d’integració.