Viu i aprèn

Projecte VIU I APRÈN emmarcat en el POEFA

El nostre centre ha estat seleccionat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a un POEFA (projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat), amb activitats per a 1r i 2n d’ESO, que s’emmarca en el Programa operatiu d’ocupació, formació i educació FSE 2014-2020, finançat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu.

El Programa operatiu d’ocupació, formació i educació de l’FSE 2014-2020 estableix, com a prioritat d’inversió, reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació infantil, primària i secundària de bona qualitat, en què s’inclouen els itineraris d’aprenentatge formals, no formals i informals encaminats a permetre la reincorporació en el procés d’educació i formació. Aquest Programa s’emmarca dins la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional de 14 de desembre de 2018, per la qual es concedeix a la comunitat autònoma de Catalunya determinats fons per aplicar el Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació.

El Programa té com a eix fonamental reduir i prevenir el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur mitjançant el suport a centres educatius de determinats entorns socioeconòmics, amb intervencions específiques.

S’estableixen cinc modalitats, que són les següents:

 1. Modalitat A. Accions de reforç educatiu extern proporcionades, en horari lectiu, per orientadors, docents, professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables. Inclou activitats personalitzades d’atenció, suport a les competències bàsiques, orientació i reforç educatiu per als alumnes de necessitats específiques atenció a la diversitat en horari lectiu.
 2. Modalitat B. Extensió educativa amb un component lúdic, dins i fora del centre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar. Inclou tallers, sortides i activitats lúdiques i motivadores per millorar les competències personals i socials a partir de la implicació dels alumnes en les activitats als barris o municipis i diferents espais educatius (per exemple, biblioteques, museus, camps d’aprenentatge, etc.).
 3. Modalitat C. Orientació als alumnes amb talents singulars i necessitats educatives específiques, i atenció a col·lectius d’alumnes en risc d’exclusió, marginalitat, abandonament prematur i desafecció escolar. Inclou activitats d’orientació amb alumnes destinataris i els seus professors, per assolir les competències bàsiques i les competències de l’àmbit personal i social en l’acompanyament als alumnes i en el seu projecte de vida, posant èmfasi en les transicions educatives.
 4. Modalitat D. Grups interactius per crear una comunitat i xarxa de suport en els centres participants. Inclou tallers, sessions i activitats de suport a les famílies i agents educatius de col·lectius vulnerables, a través de la seva participació en la inclusió i acollida a la comunitat educativa.
 1. Modalitat E. Creació d’activitats i material educatiu de reforç per proporcionar suport als alumnes en període de vacances. Inclou el suport a les activitats d’educació en el lleure i estades estivals de suport educatiu als alumnes a través d’espais didàctics específics, i facilita l’accés virtual a recursos educatius vinculats a la dimensió d’aprendre a aprendre per als alumnes en risc d’exclusió, en períodes festius i de vacances.

 

En el nostre cas, aquest projecte s’anomena genèricament VIU I APRÈN i té com a finalitat augmentar les oportunitats d’èxit de tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, transformant les mentalitats i reduint al màxim les diferències socials i econòmiques.

La nostra prioritat és reduir l’abandonament escolar dels nostres alumnes i assegurar la continuïtat en els seus estudis, donades les circumstàncies socio-econòmiques de l’entorn.

Pensem que és primordial poder oferir la igualtat d’accés a una educació de qualitat per a tots els alumnes del centre, i que tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altre alumne de la ciutat.

Per aconseguir aquest objectiu pretenem:

 • Transformar els patis oferint activitats que creïn xarxa entre tot l’alumnat, potenciïn la igualtat i afavoreixin la convivència i un bon clima al centre.
 • Promoure la participació de TOT l’alumnat de 1r i 2n d’ESO en totes les activitats i sortides i integrar activitats lúdiques relacionades amb el currículum per donar a conèixer el territori, més enllà del barri o ciutat.
 • Crear oportunitats de suport directe a tot l’alumnat, incidint en l’alumnat amb més risc d’exclusió social.
 • Millorar la implicació de les famílies i l’alumnat en la prevenció i resolució de conflictes.

 i preveiem aquestes activitats, corresponents a les modalitats A, B, C i D:

 • Dinamització del pati i foment de les activitats esportives
 • Tallers i sortides pedagògiques
 • Treball de la llengua oral en anglès amb un professor auxiliar de conversa natiu
 • Suport a alumnat amb problemàtiques diverses
 • Elaboració d’un curtmetratge sobre el bullying, amb la col·laboració de l’Escola de Cinema de Reus

El Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i que se centra en els quatre eixos següents:

 • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
 • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
 • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent
 • Eix 4:  Assistència tècnica

El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 és gestionat pel Departament d’Educació i se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

Més informació:

Fondo Social Europeo

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

Programa d’Orientació i Reforç per a la Millora i Suport en l’Educació

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/actuaciones/orientacion-refuerzo-educacion1.html


Estades d’immersió lingüística en llengua estrangera emmarcades en el POEFE

El Departament d’Educació ha seleccionat el nostre centre per participar en unes estades d’immersió en llengua anglesa adreçades a l’alumnat de 2n d’ESO, emmarcada en el Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, promogut pel Ministerio de Educación y Formación Profesional, que compta amb el cofinançament del Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-20 (POEFE).

Les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa són una acció d’extensió educativa que contribueix a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat i també de les seves habilitats socials i relacionals, atès que permet posar en pràctica valors i actituds essencials per a la convivència com el respecte als companys, a la diversitat i el sentit de la responsabilitat. Les activitats dissenyades contribueixen a l’adquisició de competències bàsiques i d’habilitats de caire social, emocional i relacional.

La proposta s’adreça a l’alumnat d’educació secundària, es durà a terme en albergs socials de la xarxa pública XANASCAT (Annex 3) i oferirà als participants un programa d’activitats didàctiques i lúdiques vehiculades en llengua anglesa i dissenyades per respondre als interessos i inquietuds pròpies de les edats de l’alumnat i motivar així el seu aprenentatge. Amb aquesta proposta es vol incrementar les oportunitats d’aprenentatge d’una llengua estrangera de l’alumnat que, per diferents motius, té dificultat per participar en activitats extraescolars que contribueixen a reforçar l’aprenentatge d’una llengua estrangera amb poca o nul·la presència en el context social de l’alumnat.

Objectiu general:

 • Reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur

Objectius específics:

 • Millora de competències i habilitats comunicatives
 • Millorar la competència lingüística en llengua estrangera
 • Reforçar habilitats socials i competències psicoemocionals

El Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i que se centra en els quatre eixos següents:

 • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
 • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
 • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent
 • Eix 4:  Assistència tècnica

El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 és gestionat pel Departament d’Educació i se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

Més informació:

Fondo Social Europeo

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

Programa d’Orientació i Reforç per a la Millora i Suport en l’Educació

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/actuaciones/orientacion-refuerzo-educacion1.html


Tallers de suport i reforç educatiu en horari extraescolar emmarcats en el POEFE

El Departament d’Educació ha seleccionat el nostre centre per a aquesta actuació, emmarcada en el Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, promogut pel Ministerio de Educación y Formación Profesional, que compta amb el cofinançament del Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu 2014-20 (POEFE).

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, i s’implementaran als centres educatius que formen part del projecte d’innovació PEE 0-20 (Pla educatiu d’entorn).per

 • generar condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics.
 • ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorint una actitud positiva cap a l’aprenentatge i col·laborar en l’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar l’etapa educativa. Entre aquestes competències es treballaran, preferentment, les vinculades a l’aprendre a aprendre, a l’autonomia personal i la competència comunicativa (recerca d’informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita).

L’acció d’aquests tallers té com a objectiu acompanyar alumnat d’educació primària i d’educació secundària i s’ha d’incorporar en els centres educatius fora de l’horari lectiu com una actuació més d’atenció a la diversitat. Les activitats i treballs dels tallers han d’estar vinculats al que es fa diàriament a les aules. Aquestes activitats poden variar en funció de la planificació conjunta del territori o de les característiques del grup d’alumnes, però sempre amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques. Aquests tallers seran impartits per personal no docent.

Objectiu general:

 • Reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur.

Objectius específics:

 • Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis.
 • Acompanyar l’alumnat en la realització de les tasques escolars i l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Promoure tècniques d’estudi i adquirir autonomia personal.
 • Acompanyar a l’alumnat als espais del territori considerats com a recursos d’aprenentatge per incentivar el seu ús: biblioteques, ludoteques, espais culturals, espais esportius…

El Fons Social Europeu

El Fons Social Europeu (FSE) és un dels fons estructurals de la Unió Europea que impulsa inversions en totes les regions de la UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.

A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea, vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.

Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiàries en l’Estat membre.

L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.

Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i que se centra en els quatre eixos següents:

 • Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral
 • Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
 • Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent
 • Eix 4:  Assistència tècnica

El programa operatiu a Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020 és gestionat pel Departament d’Educació i se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.

Més informació:

Fondo Social Europeo

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

Programa d’Orientació i Reforç per a la Millora i Suport en l’Educació

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/fse/actuaciones/orientacion-refuerzo-educacion1.html