Projecte Educatiu de Centre

Els trets bàsics que defineixen el nostre PEC són:

1-L’objectiu d’una educació integral, des dels aspectes més acadèmics fins al foment de les activitats esportives i culturals, els valors del respecte a la diversitat i la inclusió social i sobretot la participació de tota la comunitat educativa: pares i mares, entorn associatiu, etc.

2- L’atenció a l’alumnat en tota la seva diversitat, des del suport i l’orientació als alumnes amb necessitats especials fins a l’estímul i la motivació d’aquells amb altes capacitats intel·lectuals.

3- El foment de les llengües estrangeres i la utilització de les noves eines tecnològiques en l’aprenentatge dels alumnes i la relació amb les famílies.

Projecte educatiu de centre

Projecte lingüístic

Els principals objectius del nostre Projecte de Direcció són:

1- Millorar els resultats acadèmics en tots els nivells

2- Millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat, compensar els efectes de les desigualtats econòmiques i culturals i fomentar unes bones relacions personals.

3- Mantenir i ampliar el gran nombre de projectes d’innovació i activitats educatives de qualitat que es realitzen en el centre: Science Bits, Grup d’experimentació pel plurilingüisme, Emprenedoria en anglès, Projectes de la Xarxa de Competències Bàsiques, Intercanvis internacionals d’alumnes, Viatges escolars, Agenda 21 (sensibilització medi ambient), etc.

4- Implantar i desplegar una plataforma digital educativa (Clickedu) per a la gestió del centre i la relació amb l’alumnat i les seves famílies.