Normes i funcionament

engranatge

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions que s’hi adopten per fer possible, en el dia el dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en la seva Programació Anual. És una eina els diferents aspectes de la vida a l’institut entre els que destaquen: garantir la convivència escolar, respectar els drets i deures que atorga la legislació vigent i establir una bona relació entre els diferents sectors de la comunitat escolar.

Aquest document ha estat aprovat pel claustre de professorat del centre i pel Consell Escolar el 2014.

El document està en revisió per actualitzar alguns dels seus apartats. De tota manera, el document, està a la disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar que el vulgui consultar.

NOFC