Consell escolar

consell_escolar

El consell escolar  de l’Institut Josep Pla està integrat per:

 • Equip directiu: el director o directora (que el presideix), el cap o la cap d’estudis i el secretari o secretària del centre (assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell).
 • 7 representants del professorat (elegits i elegides pel claustre).
 • 3 representants de l’alumnat (elegits i elegides per l’alumnat).
 • 3 Representants dels pares i mares o tutors/es (elegits i elegides pels mares, mares i tutors/es). Una o una representant de l’AMPA.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis (elegit o elegida pel col·lectiu del PAS).
 • Un o una representant de l’ajuntament de districte.

consell_escolar

Competències i Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.