Funcionament i organització del centre

Normes de convivència

La convivència en el centre s’ha de guiar sempre per respecte mutu entre tots els membres de la comunitat educativa. Professors i alumnes són iguals en dignitat, però tenen diferents responsabilitats.

Les normes que apareixen a continuació s’han d’entendre com les regles del joc per a garantir la convivència, i no com un simple llistat de sancions.

Totes les mesures que es prenguin en aquest apartat van destinades a la correcció de comportaments i accions que entorpeixen el dret a l’ensenyament i la integritat de tots els agents del centre.

Aquestes normes són d’obligat compliment per a tots els alumnes, ja que depenen del centre i no de l’edat de l’alumnat.

Entrada i sortida del centre

 • L’horari lectiu dels alumnes és entre les 8.00 – 14:30 de dilluns a divendres. L’hora d’entrada al centre és entre 7.55 – 8.00. Els alumnes de l’ESO no poden sortir del centre durant l’horari lectiu. Si per algun motiu justificat ho hagués de fer, sempre hauria de venir a recollir-lo la seva mare, pare o tutor legal, o algú major d’edat autoritzat per la família o tutor legal. Els alumnes de Batxillerat es regeixen per les mateixes normes, excepte al segon pati, que poden sortir del centre.

Puntualitat i retards a primera hora

 • La porta principal del centre s’obrirà a les 7.55 i es tancarà a les 8.05. A partir d’aquesta hora, es considerarà que arriba amb retard a qualsevol alumne que entri al centre sense una justificació de força major.
 • Tots els alumnes que arribin injustificadament després de les 8.05, tindran una falta greu, s’avisarà a la família mitjançant SMS o whatsapp i es dirigiran a un espai del centre on faran feines complementàries fins a la segona hora.
 • El primer timbre del dia sonarà a les 7.55, hora d’obertura del centre. Un segon timbre, a les 8.00, moment d’inici de les classes.Pel que fa a la resta, seguim la següent taula horària:
  Hora Event
  7.55 Obertura de la porta i entrada dels alumnes
  8.00 1a classe
  8.55 2a classe
  9.50 1r pati
  10.00 Avís final de 1r pati
  10.05 3a classe
  11.00 4a classe
  11.55 2n pati
  12.15 Avís final de 2n pati
  12.20 Entrellibres
  12.40 5a classe
  13.35 6a classe
  14:30 Sortida

Retards durant l’horari lectiu

 • Dins de l’horari lectiu, serà el professor d’aula el que determina si l’alumne arriba amb retard o no.
 • En aquest cas, es comptabilitza com a retard a Clickedu :
  3 retards → 1 falta greu

Lavabos

 • No es pot sortir al lavabo durant les hores de classe, excepte per motius mèdics degudament justificats.Amb el marc horari actual, els alumnes disposen de dos patis per a anar al lavabo.En cas que un professor deixi anar un alumne al lavabo, caldrà que aquest vagi a l’aula zero, amb la targeta del professor, i allà el professor de guàrdia li deixarà la clau per anar-hi.S’haurà de registrar quins alumnes van al lavabo per tal de detectar possibles usos inadequats.

Assistència

 • L’assistència a classe és obligatòria per a tots els alumnes.
 • Les faltes d’assistència es comptabilitzen a Clickedu per tal que les famílies/tutors legals en tinguin constància de manera immediata.
 • En el cas de batxillerat, l’acumulació d’un 20% o més de faltes d’assistència, suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua sense perjudici d’una avaluació final.

Justificació de les faltes d’assistència

 • Les faltes d’assistència es comptabilitzen a Clickedu per tal que les famílies/tutors legals en tinguin constància de manera immediata.El control de les faltes d’assistència és molt important per tal que tinguem identificats els possibles casos d’absentisme. El Departament d’Ensenyament d’acord amb l’Ajuntament de Sabadell, determina quins són els casos que s’han de comunicar a les institucions pertinents.En el cas de Batxillerat, l’acumulació d’un 20% o més de faltes d’assistència, suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua sense perjudici d’una avaluació final.

Disciplina

 • L’incompliment de les normes de convivència del centre suposarà l’aplicació del règim disciplinari aprovat per la comunitat educativa.
 • L’aplicació de les mesures de caràcter disciplinari seguirà un protocol i quedarà a discreció dels equips docents la seva execució.
 • En el cas de conflictes entre iguals, i sempre que sigui possible, aplicarem els protocols de mediació. Queden exclosos d’aquest sistema:
  • agressió física
  • amenaces
  • humiliacions o vexacions

Incidències en el Clickedu

Aquest tipus d’incidències han de ser controlades i comptabilitzades pel tutor de cada alumne.

Les incidències que controlem des de la pàgina del Clickedu s’agrupen en lleus, greus i molt greus:

FALTA LLEU FALTA GREU FALTA MOLT GREU
LL1 Estar al passadís sense motiu justificat G1 Acumulació de faltes lleus MG1 Acumulació de faltes greus
LL2 Beure o menjar dins de l’edifici sense permís G2 Faltar al respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa MG2 Agressions físiques, verbals, digitals o d’exclusió social
LL3 Distorsionar el normal funcionament de la classe sense motiu justificat G3 Embrutar o malmetre les instal·lacions/materials de l’institut MG3 Sortir de l’aula o del centre sense permís
G4 Arribar més tard de les 8.05 a l’institut sense justificant MG4 Faltes o delictes tipificats en el codi penal o civil (tabac, alcohol, robatoris…)
G5 Fer ús no acadèmic de l’ordinador MG5 Comportament inadequat en les activitats pedagògiques fora del centre
G6 Desobeir el professorat/PAS en el compliment de la normativa de centre MG6 Desobeir el professorat/PAS en el compliment d’una sanció
G7 Utilitzar aparells electrònics dins de l’edifici (mòbil, auriculars, altaveus, consoles, etc.)


Mesures disciplinàries

Les incidències disciplinàries es comptabilitzen i la seva acumulació suposa la imposició d’una falta greu.

El quadre d’equivalències entre incidències i faltes greus i la sanció corresponent és:

CURS Acumulació faltes lleus Acumulació faltes greus
1r 5 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
2n 5 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
3r 3 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
4t 3 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
BAT 2 faltes lleus = 1 falta greu 2 faltes greus = 1 falta molt greu

Faltes greus a l’ESO

Acumulació Acumulació Sanció corresponent
3 faltes greus 1r avís, entrevista amb la família i signar l’avís.
5 faltes lleus 1 falta molt greu 1 dia d’expulsió cautelar (procediment abreujat)
8 faltes lleus 2n avís, entrevista amb la família i signar.
10 faltes lleus 2 faltes molt greus 3 dies d’expulsió cautelar (procediment abreujat)
13 faltes lleus 3r avís, entrevista amb la família i signar.
15 faltes lleus 3 faltes molt greus 5 dies d’expulsió cautelar i obertura expedient o expedient abreujat.

Incidències que han d’influir en la nota de la matèria

 • DEU: no ha fet els deures
 • MAT: no ha portat el material
 • TRE: no ha treballat prou a classe

Faltes greus

  • Les incidències disciplinaries es comptabilitzen i la seva acumulació suposa la imposició d’una falta greu.
  • El quadre d’equivalències entre incidències i faltes greus i la sanció corresponent és:

  • La gradació de sancions segons el nombre de fulls d’incidència és la següent:

 • Queden exclosos d’aquest sistema (expulsió directa):
  • agressió física
  • amenaces
  • humiliacions o vexacions

Funcionament de l’aula 0 (aula de castigats)

Un dels professors de guàrdia serà l’encarregat de l’aula 0.

A aquesta aula poden arribar:

 • alumnes amb permís per anar al lavabo amb les restriccions esmentades anteriorment
 • alumnes expulsats de l’aula

El professor de guàrdia haurà de registrar-los.

En el cas que un alumne sigui expulsat dues vegades a l’aula 0 durant el mateix matí, el professor de guàrdia responsable haurà d’avisar a direcció per tal de  trucar a la família i que vinguin a buscar-lo, ja que es considerarà que no es troba en condicions per romandre al centre.

Normes de caràcter general

 • Expulsions de classe: un alumne podrà ser expulsat de classe quan la seva actitud distorsioni el normal funcionament del grup. Aquesta expulsió és una falta greu. Si això passa dues vegades durant un mateix matí, es trucarà a la família perquè el vingui a buscar.
 • Desperfectes: per tal de mantenir l’Institut en bones condicions és imprescindible la vostra col·laboració. Comuniqueu qualsevol desperfecte al vostre tutor. Els desperfectes intencionats els haurà de pagar l’alumne que els hagi provocat.
 • Mòbils: l’ús del mòbil queda restringit a les hores de pati. Fora d’aquest horari, l’aparell ha d’estar guardat i en silenci. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu.
 • No s’han de portar objectes que no siguin necessaris per a l’activitat docent, ni objectes punxants o que representin un risc per a la seguretat. De la mateixa manera tampoc es poden portar animals.
 • Medicaments: si heu de prendre qualsevol medicament durant l’horari lectiu, aquest cal portar-lo de casa amb una nota signada per la família. Cap membre de la comunitat educativa pot administrar medicaments.
 • Malalties: cal informar al vostre tutor de qualsevol malaltia (asma, diabetis …) o problema físic (de vista, d’oïda, muscular …) que pugui dificultar la vostra activitat normal al centre.
 • L’edifici es troba en unes condicions òptimes. És per això que demanem la col·laboració de tothom per a mantenir-lo en aquest estat i evitar el seu deteriorament, no embrutant parets, portes o fent malbé el mobiliari i el material de les diferents aules i instal·lacions. Per motius d’higiene, no es pot menjar a les aules.
 • Higiene personal: és molt important mantenir uns bons hàbits d’higiene i cura personal. Insistim en la importància d’aquest punt per a una bona convivència. La direcció del centre incidirà especialment en aquells casos en què aquest aspecte no sigui degudament atès.
 • En cas d’absència d’un professor, els alumnes hauran d’estar-se a l’aula amb un professor de guàrdia. En cas que 10 minuts després de l’inici de la classe no hagi vingut cap professor, el delegat o sotsdelegat haurà d’avisar el conserge.
 • Esbarjo: al’hora d’esbarjo tots els alumnes han de baixar al pati i les classes quedaran tancades.
 • No es pot fumar a l’institut