Funcionament i organització del centre 2020-2021

 

Normes de convivència:

 

La convivència en el centre s’ha de guiar sempre pel respecte mutu entre tots els membres de la comunitat educativa. Professors i alumnes són iguals en dignitat, però tenen diferents responsabilitats.

Les normes que apareixen a continuació s’han d’entendre com les regles del joc per a garantir la convivència, i no com un simple llistat de  sancions.

Totes les mesures que es prenguin en aquest apartat van destinades a la correcció de comportaments i accions que entorpeixen el dret a l’ensenyament i la integritat de tots els agents del centre.

Aquestes normes són d’obligat compliment per a tots els alumnes, ja que depenen del centre i no de l’edat de l’alumnat.

 Mesures de seguretat i higiene en el marc del COVID-19

 

Podeu consultar el Pla d’obertura de centre .

Entrada i sortida del centre:

 

L’horari lectiu dels alumnes és entre les 8.00 – 14.30 de dilluns a divendres. L’hora d’entrada al centre és entre 7.50 – 8.00. 

El centre disposa de tres entrades al pati de les que farem servir dues (Entrada -1 i Entrada-2), les que estan més allunyades una de l’altra. L’entrada a l’edifici principal també compta amb 3 portes de les que farem servir dues (P-1 I P-2) que corresponen a les escales A i B (ES-A I ES-B).

Els alumnes entraran al centre per la porta que els hi toca i es situaran per tutories (grups estables) en fileres marcades al terra.

L’entrada a l’edifici principal es fa per les portes P-1 i P-2 de manera esglaonada per cursos, que corresponen als tres pisos de l’institut:

 

CURS-NIVELL-GRUP TIPUS D’ACCÉS HORA D’ENTRADA I SORTIDA
1r A, B, C i D amb mascareta Entrada 1, Porta 1, Escala A, 2n pis Entrada 8.00 i sortida 14.30
2n A, B amb mascareta Entrada 2, Porta 2, Escala B, 2n pis Entrada 8.00 i sortida 14.30
2n C, D amb mascareta Entrada 2, Porta 2, Escala B, 3r pis Entrada 8.00 i sortida 14.30
3r A, B, C i D amb mascareta Entrada 2, Porta 2, Escala B, 3r pis Entrada 7.55 i sortida 14.25
4t A, B, C i D amb mascareta Entrada 1, Porta 1, Escala A, 1r pis Entrada 8.05 i sortida 14.35
1r BAT amb mascareta Entrada 2, Porta 2, Escala B, 1r pis Entrada 8.05 i sortida 14.35
2n BAT amb mascareta Entrada 2, Porta 2, Escala B, 1r pis Entrada 8.05 i sortida 14.35

 

Els alumnes no poden sortir del centre durant l’horari lectiu. Si per algun motiu justificat ho haguessin de fer, sempre hauria de venir a recollir-lo la seva mare, pare o tutor legal, o algú major d’edat autoritzat per la família o tutor legal.

Timbres:

El primer timbre del dia sonarà a les 7.55, hora d’obertura del centre. Un segon timbre, a les 8.00, moment d’inici de les classes.

Pel que fa a la resta, seguim la següent taula horària:

 

Hora Event
7.55 Obertura de la porta i entrada dels alumnes / 1a classe
8.55 2a classe
9.50 1r pati
10.00 Avís final de 1r pati / 3a classe
11.00 4a classe
11.55 2n pati
12.15 Avís final de 2n pati / Entrellibres
12.40 5a classe
13.35 6a classe
14.30 Sortida

 • PuntualitatLa porta principal del centre s’obrirà a les 7.50 i es tancarà a les 8.05. A partir d’aquesta hora, es considerarà que arriba amb retard qualsevol alumne que entri al centre sense una justificació de força major.Per tal de poder complir aquest horari amb rigorositat amb els alumnes, cal que el professorat sigui puntual. Retards d’entrada al centre

  Els retards a primera hora es tractaran de manera diferenciada als retards entre classe i classe.

  Tots els alumnes que arribin sense motiu justificat a l’institut s’hauran d’esperar fins que soni el timbre de la següent hora per entrar al centre i tindran una falta greu. En cas que la falta sigui justificada (visita mèdica, renovació DNI…), l’alumne podrà entrar al centre  i se l’acompanyarà a classe.

  Consergeria en portarà el control i els coordinadors de cada nivell en faran el recompte setmanal cada dilluns per tal d’introduir les faltes greus corresponents a la plataforma (G4).

  Retards: entre classes i patis

  Dins de l’horari lectiu, serà el professor d’aula el que determina si a l’alumne li correspon la falta lleu (LL3).

Lavabos

No es pot sortir al lavabo durant les hores de classe, excepte per motius mèdics degudament justificats.

Amb el marc horari actual, els alumnes disposen de dos patis per a anar al lavabo.

En el cas excepcional que un professor deixi anar un alumne al lavabo, caldrà que aquest vagi a consergeria, amb una nota del professor.

S’haurà de registrar quins alumnes van al lavabo per tal de detectar possibles usos inadequats.

 Assistència a classe

La Llei d’educació de Catalunya (LEC 12/2009 Cap II Art 22) estableix que l’assistència a classe és obligatòria.

Faltes d’assistència 

Les faltes d’assistència es comptabilitzen a Acàcia per tal que les famílies/tutors legals en tinguin constància de manera immediata.

El control de les faltes d’assistència és molt important per tal que tinguem identificats els possibles casos d’absentisme. El Departament d’Ensenyament d’acord amb l’Ajuntament de Sabadell, determina quins són els casos que s’han de comunicar a les institucions pertinents.

En el cas de Batxillerat, l’acumulació d’un 20% o més de faltes d’assistència, suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua sense perjudici d’una avaluació final.

 Justificació de les faltes d’assistència i retards

L’obligació de justificar les faltes d’assistència és de les famílies, en el cas dels menors d’edat, i del mateix alumne, en el cas dels majors d’edat.

L’acceptació o no de la justificació és a criteri del centre.

Per tal de justificar les faltes, l’alumne recollirà un model a consergeria, que entregarà complimentat al tutor o tutor de seguiment.

Disciplina

L’incompliment de les normes de convivència del centre suposarà l’aplicació del règim disciplinari derivat de les NOFC aprovades per la comunitat educativa.

L’aplicació de les mesures de caràcter disciplinari seguirà un protocol i quedarà a discreció dels equips docents la seva execució. 

En cas de conflictes entre iguals, i sempre que sigui possible, aplicarem els protocols de mediació. Queden exclosos d’aquest sistema:

 • agressió física
 • amenaces
 • humiliacions o vexacions

Incidències a Acàcia

Aquest tipus d’incidències han de ser controlades i comptabilitzades pel tutor de cada alumne. 

Les incidències que controlem des de la pàgina d’Acàcia s’agrupen en lleus, greus i molt greus:

FALTA LLEU FALTA GREU FALTA MOLT GREU
LL1 Beure o menjar dins de l’edifici sense permís G1 Acumulació de faltes lleus MG1 Acumulació de faltes greus
LL2 Distorsionar el normal funcionament de la classe sense motiu justificat G2 Faltar al respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa MG2 Agressions físiques, verbals, digitals o d’exclusió social
G3 Embrutar o malmetre les instal·lacions/materials de l’institut MG3 Sortir de l’aula o del centre sense permís
G4 Arribar més tard de les 8.05 a l’institut sense justificant MG4 Faltes o delictes tipificats en el codi penal o civil (tabac, alcohol, robatoris…)
G5 Fer ús no acadèmic de l’ordinador MG5 Comportament inadequat en les activitats pedagògiques fora del centre 
G6 Desobeir el professorat/PAS en el compliment de la normativa de centre MG6 Desobeir el professorat/PAS en el compliment d’una sanció
G7 Utilitzar aparells electrònics dins de l’edifici (mòbil, auriculars, altaveus, consoles, etc.)  MG7 Negar-se a complir la normativa COVID-19
G8 No portar llibre de lectura
G9 Incomplir la normativa específica COVID-19

 

Aquest tipus d’incidències comportaran mesures disciplinàries.

Les al·legacions dels alumnes es podran fer per escrit a través d’un formulari que es troba a consergeria.   

 

Mesures disciplinàries

Les incidències disciplinàries es comptabilitzen i la seva acumulació suposa la imposició d’una falta greu.

El quadre d’equivalències entre incidències i faltes greus i la sanció corresponent és:

 

CURS Acumulació faltes lleus Acumulació faltes greus
1r 5 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
2n 5 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
3r 3 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
4t 3 faltes lleus=1 falta greu 5 faltes greus=1 falta molt greu
BAT 2 faltes lleus = 1 falta greu 2 faltes greus = 1 falta molt greu

 

Acumulació  Acumulació  Sanció corresponent
3 faltes greus 1r avís, entrevista amb la família i signar l’avís.
5 faltes greus 1 falta molt greu 1 dia d’expulsió cautelar (procediment abreujat)
8 faltes greus 2n avís, entrevista amb la família i signar.
10 faltes greus 2 faltes molt greus 3 dies d’expulsió cautelar (procediment abreujat)
13 faltes greus 3r avís, entrevista amb la família i signar.
15 faltes greus 3 faltes molt greus 5 dies d’expulsió cautelar i obertura expedient o expedient abreujat.

 

Els retards de primera hora es comptabilitzen a part de les faltes de disciplina. Cada 5 retards comporta un dia d’expulsió sense tenir en compte l’acumulació de faltes d’altres tipus.

Una falta greu o molt greu pot comportar l’expulsió de l’aula. 

Si un alumne es nega a sortir de l’aula, el professor enviarà a buscar el professor de guàrdia, que trucarà a la família per a què el vingui a buscar i se l’emporti. En cas que la família no se’n faci càrrec, ens plantejarem demanar la intervenció dels cossos de seguretat de l’estat. Aquest comportament suposarà una falta molt greu (MG6).

Normes de caràcter general

 • Expulsions de classe: un alumne podrà ser expulsat de classe quan la seva actitud distorsioni el normal funcionament del grup. Aquesta expulsió és una falta greu. Si això passa dues vegades durant un mateix matí, es trucarà a la família perquè el vingui a buscar.
 • Desperfectes: per tal de mantenir l’Institut en bones condicions és imprescindible la vostra col·laboració. Comuniqueu qualsevol desperfecte al vostre tutor. Els desperfectes intencionats els haurà de pagar l’alumne que els hagi provocat.
 • Mòbils: l’ús del mòbil queda restringit a les hores de pati. Fora d’aquest horari, l’aparell ha d’estar guardat i en silenci. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu.
 • No s’han de portar objectes que no siguin necessaris per a l’activitat docent, ni objectes punxants o que representin un risc per a la seguretat. De la mateixa manera tampoc es poden portar animals.
 • Medicaments: si heu de prendre qualsevol medicament durant l’horari lectiu, aquest cal portar-lo de casa amb una nota signada per la família. Cap membre de la comunitat educativa pot administrar medicaments.
 • Malalties: cal informar al vostre tutor de qualsevol malaltia (asma, diabetis …) o problema físic (de vista, d’oïda, muscular …) que pugui dificultar la vostra activitat normal al centre.
 • L’edifici es troba en unes condicions òptimes. És per això que demanem la col·laboració de tothom per a mantenir-lo en aquest estat i evitar el seu deteriorament, no embrutant parets, portes o fent malbé el mobiliari i el material de les diferents aules i instal·lacions. Per motius d’higiene, no es pot menjar a les aules.
 • Higiene personal: és molt important mantenir uns bons hàbits d’higiene i cura personal. Insistim en la importància d’aquest punt per a una bona convivència. La direcció del centre incidirà especialment en aquells casos en què aquest aspecte no sigui degudament atès.
 • En cas d’absència d’un professor, els alumnes hauran d’estar-se a l’aula amb un professor de guàrdia. En cas que 10 minuts després de l’inici de la classe no hagi vingut cap professor, el delegat o sotsdelegat haurà d’avisar el conserge.
 • Esbarjo: al’hora d’esbarjo tots els alumnes han de baixar al pati i les classes quedaran tancades.
 • No es pot fumar a l’institut