Preinscripció i Matrícula: calendari i normativa

Calendari previst

Període ordinari ESO PFI BTX-CFM CFS CAS
Difusió de l’oferta 9 d’abril 11 de maig 11 de maig 11 de maig abans del xx de juny
Sol·licituds de Preinscripció del 13 al 24 d’abril 14 al 25 de maig 14 al 24 de maig 29 de maig al 7 de juny 2 al 6 de juliol
Termini per presentar documentació 25 d’abril —- 28 de maig 11 de juny —-
Llistes barem provisional 3 de maig 4 de juny 5 de juny 27 de juny 9 de juliol
Reclamacions del 4 al 8 de maig 5 al 7 de juny 6 al 8 de juny 28 de juny al 3 de juliol 10 i 11 de juliol
Llistes barem definitiu 10 de maig —- 13 de juny 5 de juliol 13 de juliol
Sorteig per al desempat 11 de maig 5 de juny 14 de juny 6 de juliol xx de juliol
Llistes ordenades definitives 15 de maig 11 de juny 18 de juny 10 de juliol
Oferta final 11 de juny 2 de juliol 29 de juny 16 de juliol —-
Llistes definitives d’admesos i llista d’espera 12 de juny 2 de juliol 3 de juliol 17 de juliol xx de juliol
Matriculació 1r ESO: 21 al 27 de juny 3 al 10 de setembre CFM: 4 a l’11 de juliol 18 al 23 de juliol 16 al 19 de juliol
Matriculació o confirmació de plaça (pels pendents amb 3 o més exàmens de setembre) 2n, 3r i 4t ESO: 25 al 29 de juny —- BTX: 4 a l’11 de juliol —- —-
Matrícula extraordinària (pels pendents amb 3 o més exàmens de setembre) ESO: 5 al 7 de setembre —- 1r BTX: 5 al 7 de setembre —- —-
CFM: Publicació de centres i CFM amb places vacants  —-  —- 4 de setembre  —-  —-
CFM: Sol·licituds de preinscripció (2a fase d’admissió)  —-  —- 5 i 6 de setembre  —-  —-
CFM: Llistes d’admesos (2a fase d’admissió)  —-  —- 12 de setembre  —-  —-
CFM: Matriculació —- —- 12 i 13 de setembre —- —-

El dissabte 7 de juliol de 2018 és festa local a La Seu d’Urgell

Per a CFM, existeix una segona fase d’admissió al setembre, exclusiva per a les sol·licituds que en el procés ordinari no van obtenir plaça i també per a les persones que, havent obtingut plaça, no es van matricular.

Calendaris

Normativa

 • Pàgina web del Departament d’Ensenyament
 • Sistema educatiu català
 • Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7591, de 4.4.2018)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm 5422, de 16.7.09) on s’estableixen les garanties i els criteris a què s’ha d’ajustar el procediment d’admissió
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d ‘admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)
 • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.(DOGC núm. 6058, de 2.2.2012)
 • Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30.07.2011)
 • Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm 5830, de 3.3.2011)
 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm 6158, de 27.6.2012)
 • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6159, de 28.6.2012)
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació de preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm 6159, de 28.6.2012)