Curs de preparació per a la incorporació als CFS

El curs de preparació per a la incorporació als CFS s’adreça a les persones que posseeixen el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’FP, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius i, com a novetat a partir del curs 2016-2017, les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional. Ara bé, per a aquest mateix curs 2016-2017, només podran participar en el període ordinari de preinscripció els alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica; els que encara estiguin cursant el cicle formatiu de grau mitjà podran tenir accés a les places vacants del curs que hagin quedat, un cop finalitzat el procés ordinari abans esmentat.

La superació de les matèries d’aquest curs tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior per al curs 2017-2018: es tindrà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los (accés directe als CFS).

CAS: estructura

Organització del curs específic a l’IOC:

A l’IOC, el contingut de cada una de les matèries objecte de formació es divideix en dues parts, que a partir d’ara s’anomenaran bloc 1 i bloc 2, respectivament.

Docència del bloc 1 en cada matèria

 • S’imparteix durant la primera meitat del curs acadèmic.
 • Consta de 5 quinzenes amb activitats avaluables.
 • En finalitzar, l’estudiant ha de fer un examen presencial

Docència del bloc 2 en cada matèria

 • S’imparteix durant la segona meitat del curs acadèmic (a partir de l’11 de gener).
 • Consta de 5 quinzenes amb activitats avaluables.
 • En acabar-lo (maig), l’alumne/a ha de fer un examen presencial amb caràcter d’examen global de la matèria.
  • A les matèries comunes, qui no les superi, haurà de presentar-se a l’examen de recuperació.
  • A les matèries específiques l’examen final conté només el que s’ha treballat al segon semestre. La mitjana entre la nota del 1r semestre i la del 2n semestre dóna la nota de cada matèria. Si la mitjana dóna 5 o més, la matèria queda superada. Si no arriba al 5, l’alumne/a haurà de fer l’examen de recuperació dels continguts del semestre o semestres que no hagi superar. La mitjana de la millor nota de cada semestre és la nota de recuperació de la matèria.
 • Els que no superin el curs tenen dret a un examen extraordinari. En els centres presencials es fa al setembre, però al IOC el farem durant el juny. Aquestes qualificacions no es faràn públiques fins el setembre.

A la qualificació final de cada bloc es tindran en compte les notes obtingudes en la realització de les activitats avaluables proposades quinzenalment. La superació de cada matèria serà el resultat de la valoració ponderada de les notes de tots dos blocs.

CAS: taula

Informació del CAS

 • Informació del Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (Institut Joan Brudieu)

Normativa

 • Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació de preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament

Temaris i criteris d’avaluació