Menjador escolar

El centre disposa de servei de menjador escolar i per la correcta prestació del servei, inclòs el d’atenció a l’alumnat, hi ha tres monitores.

El menjador funciona el dilluns i el dimarts. Tots els usuaris de menjador estan sotmesos en tot moment al que estableix les Normes d’organització i funcionament de centre i per tant, si es dóna el cas, se li aplicarà allò que estableix el reglament en quant a règim disciplinari. El monitoratge té la potestat d’imposar faltes.

Aquest servei es pot utilitzar de manera continuada o esporàdica (a través de tiquets); el preu diari és de 6,20€.

ASSISTÈNCIA CONTINUADA

S’ha d’omplir el full d’inscripció al menjador escolar que adjuntem i portar-lo a secretaria.

El pagament es farà per domiciliació bancària.

Si algun dia no es pot assistir al menjador s’ha d’avisar a consergeria abans de les 9 del matí, en cas de no fer-ho o avisar fora d’hora es cobrarà igualment el menú.

ASSISTÈNCIA ESPORÀDICA

S’han de comprar els tiquets a la secretaria del centre.

Aquest tiquet s’ha de presentar a consergeria abans de les 9 del matí del dia que l’alumne/a es quedi a dinar.

L’empresa encarregada del menjador presenta mensualment una programació de menús. Aquests, des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, seran equilibrats i s’ajustaran a les necessitats bàsiques alimentàries.

L’empresa elaborarà menús de dieta/règim per aquell alumnat que ho sol·liciti per escrit a les 8,30 hores del matí (ho presentarà a consergeria). L’alumnat que requereixi règim durant tot el curs o un període de temps concret, haurà de portar un informe mèdic que ho justifiqui.