Recursos

Humans
  • 1 Coordinador de mediació. El cap d’estudis o el coordinador pedagògic es reservaran el temps necessari dintre de l’horari propi del seu càrrec.
  • 4 professors mediadors, amb una dedicació, si és possible d’una hora setmanal.
  • 1 professor mediador responsable de la formació de nous alumnes mediadors a través d’un crèdit variable a 3r d’ESO.
  • Tants alumnes mediadors com n’hi hagi de formats i en vulguin formar part.
Materials
  • L’espai físic dedicat a les entrevistes de mediació, amb el mobiliari adequat.
  • Un fons de materials sobre mediació (llibres, dossiers, CD’s…).
  • Un tauler informatiu sobre mediació.
  • Els recursos materials necessaris per a la difusió del servei al centre.