Proves GESO

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO (GESO)

 

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Model de carta a l’alumnat – 49kb
Imprès de sol·licitud – 1300kb

Calendari
Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries Abans d’obrir-se el període d’inscripció
Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció De l’1 al 14 de febrer de 2019
Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos Entre el 28 de febrer i el 4 de març de 2019
Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos Del 5 al 7 de març de 2019
Realització de les proves Durant el mes de març

 

Criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries