Preinscripció ESO[Oferta inicial] [Llista ordenada definitiva] [Llista d’admesos] [Llista d’espera ]

Calendari complet per ESO

 

Període de preinscripció

del 13 al 22 de maig en modalitat telemàtica

Podeu consultar informació actualitzada del Departament d’Educació

Presentació telemàtica

 • Cal disposar del núm. d’identificació de l’alumne IDALU (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar pels mitjans de comunicació que tinguin oberts). [Preferència d’accés de les escoles públiques de Salou]

Tramitació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció ESO

Important: És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta.

Documentació necessària a presentar fotografiada o escannejada

Tramitada la sol·licitud de preinscripció cal adjuntar per correu electrònic a l’adreça:

gestio@iesjaume1.cat
 • Resguard de la sol·licitud obtingut en el procés de presentació
 • Fotografia o escanejat del llibre de família i, si és família nombrosa o monoparental, fotografia o escanejat del corresponent carnet familiar vigent. [15 punts complementaris en cas d’empat]
 • Fotografia o escanejat del DNI, passaport o NIE del pare i de la mare o dels tutors legals.
 • Fotografia o escanejat del DNI, passaport o NIE de l’alumne, si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Fotografia o escanejat de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS).
 • En el cas que el domicili familiar que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI o NIE de la persona sol·licitant, el centre ja farà la comprovació directament amb l’Ajuntament. [30 punts]
 • Si s’al·lega proximitat del lloc de treball, s’ha de presentar la documentació acreditativa corresponent. [20 punts si no s’al·lega proximitat de domicili familiar]
 • Si el pare, mare, o tutors legals són beneficiaris de l’ajut de renda garantida de ciutadania, han de presentar el document acreditatiu. [15 punts]
 • Si l’alumne/a, el pare, la mare, tutor/a, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediten algun tipus de discapacitat superior al 33%, cal que ho justifiquin documentalment (certificat disminució ICASS). [10 punts]
 • Si s’al·lega que té germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor/a legal hi treballa, cal facilitar les dades perquè el centre en faci la comprovació. [40 punts]

Rebreu un correu de resposta amb la confirmació de la recepció de la documentació.


Publicació de la llista provisional (29 de maig)

Descarregueu llista provisional

Nom Cognom1 Cognom2 (NoCoCo)

Termini de reclamacions al barem provisional (del 2 al 5 de juny)

Per via email a l’adreça gestio@iesjaume1.cat