Preinscripció ESO


 

idCAT_mobil

[Visita virtual] [Característiques de l’ordinador portàtil] [Cadenat] [Oferta inicial] [Llista ordenada definitiva] [Llista d’admesos] [Llista d’espera ]

Calendari complet per ESO

 

Període de preinscripció

del 17 al 24 de març de 2021 només telemàticament

Podeu consultar informació actualitzada del Departament d’Educació

Presentació telemàtica

 • Cal disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar). [Preferència d’accés de les escoles públiques de Salou]
Tramitació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció ESO 

Enllaç al formulari electrònic (cal que pare, mare o tutor/a legal disposi d’identificador electrònic com ara idCAT, DNIe, Clave o qualsevol altre)

Enllaç al formulari en suport informàtic (només si el pare, mare o tutor legal no ha pogut disposar d’identificador electrònic)

Codi de centre: 43007543

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 


Important: És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre els missatges amb la informació sobre l’estat de la sol·licitud.

Prioritàriament s’ha de fer la sol·licitud electrònica, ja que en aquest cas no cal adjuntar cap tipus de documentació. De manera excepcional, i només si no es poden fer les consultes interadministratives, pot ser necessari adjuntar algun document (escanejat o fotografiat). En aquest cas es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la sol·licitud.

El pare, mare, tutor/a legal que s’ha identificat per fer la sol·licitud de preinscripció podrà consultar els diferents llistats quan es publiquin (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Es podran fer modificacions mentre es pugui presentar documentació, amb la introducció del núm. de preinscripció que se us assignarà i el núm. de DNI o TIE de la persona que s’ha identificat per presentar-la.

Criteris de Barem

Criteris preferents
 • Escoles públiques de Salou
 • Ser esportista d’alt rendiment amb possessió d’un certificat del Consell Català de l’Esport que acrediti aquesta condició.
Criteris generals
 • Tenir germans escolaritzats al centre en el moment de la preinscripció o pares o tutors legals que hi treballen (40 punts)
 • Proximitat. Només es pot al·legar un dels dos següents:
  • Proximitat del domicili habitual de l’alumne (30 punts)
  • Proximitat del centre de treball del pare, mare o tutor legal (20 punts)
 • Si el pare, mare o tutor/a legal són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (10 punts)
 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germans (10 punts)
Criteri complementari (es tindrà en compte en cas d’empat)
 • Formar part d’una família nombrosa o monoparental (15 punts)

Termini de reclamacions al barem provisional (del 20 al 26 d’abril de 2021)

Directament a la web de consulta

o bé enviant un correu a gestio@iesjaume1.cat