Només per esportistes d’alt rendiment que cursen ESO

Sol.licitud d’aplicació d’un pla individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física per l’alumnat que realitza una dedicació a l’esport intensiva

Documentació que caldrà presentar:

Opció 1: Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent)

Opció 2: Si no es disposa d’aquest certificat:

  • Certificat del club esportiu segellat i signat per la presidència o direcció esportiva en què es faci constar que l’alumne/a forma part d’un programa que suposa una dedicació intensiva per tal d’assolir un nivell alt de competició esportiva. Inclourà l’horari d’entrenaments habituals entre dilluns i divendres.
  • Certificat de la federació esportiva corresponent en què es faci constar que l’alumne/a disposa de llicència federativa en vigor així com el número corresponent. Haurà de constar, també, que el club ha acreditar davant la federació que l’alumne/a forma part d’un programa intensiu d’entrenament amb una dedicació superior a les 9 hores setmanals de dilluns a divendres per tal d’assolir un alt nivell de competició esportiva.
  • Trimestralment, informe de seguiment del club signat per la direcció esportiva o la presidència en què es valorarà l’assistència i l’aprofitament de l’alumne/a.