Preinscripció i matrícula Batxillerat curs 2018-2019

Preinscripció:

Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018.

Web de la preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:

Sol·licitud de preinscripció: la podreu descarregar a les pàgines web següents:

http://www.institutitaca.cat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

O us la facilitarem a la consergeria del centre.

 Expedient acadèmic:
  • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, o si l’alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.
  • Si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

Documentació que cal presentar en tots els casos:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.

Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet