Normativa ordinadors

NORMATIVA D’ÚS DELS ORDINADORS

 A. Principis

 • El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.
 • L’ordinador, a l’escola, és una eina de treball.
 • L’ordinador és propietat de l’alumnat i/o de la seva família. Tota la responsabilitat sobre l’aparell, el seu correcte ús i manteniment, així com la cura i control de la seva possessió, és exclusiva de cada alumne/a.
 • L’Institut no pot exercir les funcions d’un servei tècnic. Per fallides de maquinari recomanem que l’alumnat es dirigeixi a la botiga o servei tècnic corresponent.

B. Normes generals

 1. En horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’ordinador de les que indiqui el professorat. Per tant, no es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues no autoritzades.
 2. El professorat podrà inspeccionar el contingut dels aparells en qualsevol moment. Si un ordinador conté qualsevol tipus de material amb continguts racistes, xenòfobs, ofensius, violents, inapropiats…, es considerarà una falta greu i el seu propietari serà sancionat segons la normativa de centre.
 3. No es pot navegar per pàgines web que no hagi indicat el professor/a.
 4. Només es permetrà la instal·lació d’aplicacions per indicació expressa del professorat.
 5. Tot l’alumnat ha de portar sempre a l’institut el seu ordinador personal, carregat elèctricament i amb la configuració de programari indicada per l’institut.
 6. Acompanyant el portàtil s’han de portar auriculars tot i que tan sols es podran fer servir quan el professorat ho demani. És molt recomanable l’ús d’un ratolí i d’una funda per protegir el portàtil dels cops.
 7. Els portàtils han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom del propietari/a i el número de sèrie.
 8. És convenient tancar la pantalla de l’ordinador al final de cada classe i en els canvis de classe. S’ha d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments.
 9. L’alumnat portarà sempre el seu ordinador desat a la seva motxilla en qualsevol moment de moviment per l’institut, entre el moment d’entrada i el moment de sortida.
 10. Tothom ha de tenir cura especial que la mobilitat a dins de les aules no provoqui cops als ordinadors i/o les motxilles. Aquesta conducta és especialment important.

B. Ús als diferents espais

 1. A les aules

1.1. L’alumnat ha de disposar-se a començar la feina d’estudi tot traient de la seva motxilla el material clàssic per escriure, i l’agenda de paper.

1.2. L’alumnat mantindrà l’ordinador a la seva motxilla sense obrir-lo ni engegar-lo fins el moment que el professorat ho digui en cada moment (arrencar l’ordinador, obrir i tancar tapes…).

1.3. Mentre el professor/a explica, els ordinadors han d’estar amb la tapa abaixada (ells sols es posaran en mode d’hibernació). L’alumnat ha de seguir en tot moment les indicacions del professorat respecte de com i quan fer-lo servir.

1.4. No es pot fer servir l’ordinador d’una altra persona. El que si està permès i sempre sota l’autorització del professor, és compartir-lo en cas de que sigui necessari. El propietari de l’ordinador ha d’estar present durant aquesta manipulació, ja que l’ús i el contingut de l’ordinador és responsabilitat d’aquest.

1.5. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a “Els Meus Documents”. És convenient fer regularment còpies de seguretat (en un llapis de memòria, per exemple) dels arxius importants.

1.6. Quan la sessió de classe que hagi de fer l’alumnat no necessiti dels ordinadors per indicació del professorat, aquests romandran a la motxilla de cada alumne/a, i aquesta situada al costat de cada taula.

1.7. En acabar la darrera sessió de classe del dia, tant si és a la tarda com al matí, el professorat que hagi fet la darrera classe indicarà a l’alumnat que ha de guardar correctament els seus ordinadors a dins de les motxilles respectives, abans d’autoritzar la sortida de l’alumnat de l’institut.

 

 1. A l’hora de l’esbarjo

2.1. Quan comenci l’hora de descans, si la darrera sessió de classe no es fa a l’aula-tutoria, l’alumnat haurà d’anar a la seva aula i deixar a la seva taula la motxilla amb l’ordinador abans de marxar al pati.

2.2. El professorat que acabi la sessió de classe a les aules de l’alumnat de 1r i 2n ESO, ha de garantir que tot l’alumnat ha deixat a la seva taula la motxilla amb l’ordinador, abans d’autoritzar la sortida al pati.

 

 1. Amb el professorat de guàrdia

3.1. Quan el professorat de la matèria corresponent falti, l’alumnat seguirà amb especial atenció les indicacions del professorat de guàrdia i no actuarà mai de forma autònoma en l’ús dels ordinadors sense l’autorització o indicació expressa d’aquest professorat.

 

 1. A les hores d’Educació Física

4.1. A les sessions de classe d’Educació Física, l’alumnat posarà ordenadament les seves motxilles al lloc que el professorat de la matèria els indicarà

4.2. El professorat d’Educació Física tancarà amb seguretat el lloc de dipòsit de les motxilles mentre duri la sessió de classe.

4.3. Un cop finalitzada la classe, l’alumnat recollirà ordenadament les seves motxilles del lloc que el professorat de la matèria els hagi indicat.

4.4. En cap cas les motxilles s’hauran de desar als vestidors ni a cap altre lloc que no sigui el de dipòsit que hagi indicat el professorat.

 

 1. A les hores del menjador

5.1. En acabar la darrera sessió de classe del matí, l’alumnat que faci el dinar a l’institut, haurà de deixar la seva motxilla amb l’ordinador a classe. L’alumnat que no faci el dinar a l’institut, marxarà a casa amb l’ordinador a la motxilla.

 

 1. Als passadissos, als patis i a la biblioteca

6.1. No es poden fer servir els portàtils als passadissos ni al pati.

6.2. Es poden utilitzar els portàtils a la biblioteca (únicament per fer deures).

 

 1. Als canvis d’aula

7.1. L’alumnat es mourà sempre que s’hagi de traslladar entre aules amb els ordinadors desats a la motxilla, sense excepció, inclosos els casos que les sessions de classe s’hagin de fer en espais especials (laboratoris, tallers, sala d’actes, biblioteca, aules d’informàtica, gimnàs o qualsevol altre), i amb els mecanismes d’esmorteïment de cops que s’hagin indicat (funda específica, ordinador entre dues carpetes, o bé entre una carpeta i roba, o qualsevol altra modalitat).

D. Normes de convivència i mesures correctores

 1. No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la qualificació de la matèria corresponent. A més el professorat podrà retirar l’ordinador quan se’n faci un mal ús.
 2. En el cas que un alumne incompleixi alguna de les normes incloses en els apartats anteriors, se li podrà aplicar la sanció que el professorat consideri oportuna, d’acord amb les mesures correctores indicades a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, en el seu apartat 2.4.8. (Del règim disciplinari).
 3. Excepcionalment, s’aplicarà una mesura correctora directa quan l’alumne hagi fet un mal ús que perjudiqui greument l’activitat del centre. Aquesta mesura pot suposar una sanció que determini l’equip docent.