Sol·licitud de títols

Títol de l’ESO

El títol de Graduat d’ESO és gratuït; no cal fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament.

Títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de grau mitjà (Tècnic) i de grau superior (Tècnic Superior)

Per sol·licitar aquest títols cal pagar la taxa corresponent als drets d’expedició. La sol·licitud s’ha de fer amb l’imprès oficial disponible als centres educatius. L’imprès de resguard té tots els efectes del títol, mentre aquest no s’expedeixi materialment. i que haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Procediment

(Degut a la situació actual i mentre l’escola romangui tancada, la tramitació del títol es farà via e-mail)

  1. Omplir la sol·licitud de títol i enviar-la a l’adreça de correu secretaria@insgallecs.cat adjuntant còpia del DNI i del certificat de la nota mitjana de l’etapa.
  2. Secretaria us farà arribar el full de pagament amb el qual haureu de satisfer les taxes al Departament d’Educació. IMPORTANT: Comprovar que les vostres dades estan correctament introduïdes, ja que són les que després sortiran impreses al títol. 
  3. Heu d’enviar el full de les vostres dades i el comprovant de pagament a la secretaria i us serà retornat segellat i signat.

Si no es retorna el full de pagament i el comprovant a Secretaria no es pot tramitar el títol. A efectes administratius, el resguard de la tramitació del títol, té el mateix valor que el títol. Aquest resguard sense el segell i la signatura de l’institut no té cap validesa.

El pagament de la taxa corresponent a l’expedició del títol s’ha d’efectuar a través dels terminals de SERVICAIXA amb el codi de barres o bé del portal de pagament de CaixaBank, a la següent adreça https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas.

Taxes

(Subjecte a modificacions)

Taxa ordinària del títol de batxillerat o cicles de grau mitjà: 66,90 €.

Taxa ordinària del títol de cicles de grau superior: 74,95 €.

Exempcions i bonificacions

50% dte. Presentant el carnet en vigor de la família nombrosa categoria GENERAL.

50% dte. Presentant el carnet en vigor de familia monoparental.

100% dte. Presentant el carnet en vigor de la família nombrosa categoria ESPECIAL.

100% dte. Presentant documentació com a víctimes de terrorisme.

100% dte. Presentant el carnet o certificat en vigor de discapacitat igual o superior al 33%.

100% dte. Presentant documentació infants o adolescents en acolliment familiar.

Recollida del títol

Una vegada s’ha comunicat a l’alumne/a l’arribada del títol sol·licitat via carta postal o correu electrònic, haurà de portar la següent documentació per recollir-lo:

1. Original del DNI o NIE.

2. Resguard del Títol.

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

1. Autorització signada per l’alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI,NIE i el de la persona autoritzada a recollir-lo.(Els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l’alumne/a també ha de portar l’autorització per poder recollir el títol).

2. Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.

3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona autoritzada.

4. Resguard del títol.