INFORMACIÓ SOBRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES PROVES D’ACCÉS DEL CURS 2019-2020 MOTIVATS PER LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA

Introducció

Les diferents convocatòries de proves estableixen els procediments administratius a seguir per a la inscripció, la presentació de documentació, la publicació de llistes d’admesos i exclosos i de qualificacions i de presentació de reclamacions i de recursos d’alçada.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

És amb aquest objectiu que des del Departament d’Educació s’ha modificat les diferents normes reguladores de cadascuna de les proves i s’han establert els canvis procedimentals al procés que s’expliquen tot seguit.

Canvis en les mesures administratives

Com ja s’ha exposat, la premissa general ha de ser evitar tota presencialitat en els centres pel que fa al procediment administratiu. En aquest sentit, s’estableixen les mesures següents:

  • Presentació de la documentació

La documentació necessària es presentarà, escanejada o fotografiada, al correu provesacces@insgallecs.cat. El centre enviarà un correu d’acusament de rebuda de la documentació i, si tot és correcte, la sol·licitud d’inscripció es considera formalitzada. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original.

De manera excepcional, per als casos en què no es pugui evitar la presencialitat, caldrà demanar cita prèvia per fer una tramitació atesa.

  • Publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions

Totes les publicacions s’hauran de poder consultar per internet, sense desplaçaments.

  • Presentació de reclamacions i recursos

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre provesacces@insgallecs.cat. En aquest supòsit el centre també enviarà un correu d’acusament de rebuda de la reclamació.

Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i farà una revisió telefònica preferentment.

Com en el cas anterior, excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial.

  • Certificats de superació

Els certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari i s’informarà als aspirants que vulguin participar en la preinscripció que no fa falta que el presentin, atès que es creuaran les dades necessàries entre proves i preinscripció.

  • Consultes d’informació i altres dubtes

Qualsevol consulta o petició d’informació es gestionarà a través del correu electrònic provesacces@insgallecs.cat.

Mesures preventives i de protecció

  • Tothom es rentarà les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al centre i es mantindrà la distància de 2 m. entre persones en tot moment amb senyalitzacions que facilitin el moviment sense concentracions.
  • Els espais utilitzats es netejaran diàriament i es realitzarà la neteja diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules, cadires, poms portes…

Per a més informació::

Proves d’Accés – Departament d’Educació

Direcció

Mollet del Vallès, 18 de maig de 2020.