ESO

Descarregueu el dossier informatiu de l’ESO:

L’ESO és l’etapa educativa que incideix sobre els alumnes de 12 a 16 anys. Consta de quatre cursos:

1r curs d’ESO Edat dels alumnes: 12-13 anys
2n curs d’ESO Edat dels alumnes: 13-14 anys
3r curs d’ESO Edat dels alumnes: 14-15 anys
4t curs d’ESO Edat dels alumnes: 15-16 anys

En finalitzar els 4 cursos d’ESO amb el títol de Graduat en Secundària, els alumnes poden accedir als Batxillerats, als Cicles Formatius Professionals de Grau Mitjà (s’entra per nota) o directament al món laboral. Sense el Títol de Graduat en Secundària, els alumnes poden realitzar un Programa de Formació i inserció (PFI) o bé integrar-se directament al món laboral.

TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE: Fer ESO al Gallecs

CURRÍCULUM COMPETENCIAL

El currículum s’organitza en àmbits de coneixement. Els àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen les competències bàsiques específiques de cada àmbit i les competències dels àmbits transversals (Digital/Personal i Social). L’apartat de Competències bàsiques del web del Departament conté els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques que s’han de tenir en compte en la formulació de les competències i criteris d’avaluació, en la selecció de continguts, en la presa de decisions metodològiques i en el disseny de les activitats d’avaluació.

A l’ESO les matèries d’estudi pertanyen a  àmbits de coneixement diversos: Llengües, Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Matemàtiques, Tecnologia, Educació Física, Música, Educació Visual i Plàstica, Idiomes.

Aquests àmbits de coneixement s’organitzen en assignacions horàries setmanals especificades en el horari escolar dels alumnes. Agrupant-los, aquests àmbits de coneixement s’estructuren  de la següent manera: Científic-Tecnològic, d’Humanitats i d’Expressió.

Cada alumne ha de cursar un nombre determinat de matèries al llarg de l’ESO i ha d’adquirir les competències bàsiques de l’etapa.

El Currículum de l’alumnat es classifica segons:

 • Matèries comunes: d’obligatorietat per a tot l’alumnat i que venen determinades per normativa.
 • Matèries optatives( 1r, 2n i 3r ESO): Són matèries determinades pel centre.
 • Matèries optatives específiques (Itineraris) (4t ESO): matèries triades per cada alumne/a (currículum diversificat) d’acord amb les seves preferències i interessos i treballades des de l’àmbit de l’orientació.
 • Cultura i valors ètics ( de 1r a 4t).

ESTRUCTURA CURRICULAR

ESO

1r ESO

hores setmanals

2n ESO

hores

setmanals

3r ESO

hores setmanals

4t ESO

hores setmanals

ÀREES/MATÈRIES
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 4 3 3
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències naturals: biologia i geologia 3 2
Ciències naturals: física i química 3 2
Matemàtiques 3 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1

Tutoria

1 1 1 1
Matèries optatives

(Obligatòries de centre)

2

LC – IF

2

LS – IF

 

2

LC – IF

 

Matèries optatives específiques  *

9*
Treball de síntesi 1 1 1
Projecte de recerca 1
Servei comunitari 1
Total hores setmanals 30  hores 30  hores 30 hores 30  hores
* L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals cadascuna, d’entre les següents: Biologia i Geologia, Física i Química, Educació Visual i Plàstica, Música, Tecnologia, Informàtica, Llatí i segona Llengua Estrangera.

 

ELS TREBALLS DE SÍNTESI I EL PROJECTE DE RECERCA

A cada curs escolar, els alumnes de 1r, 2n i  3r d’ESO  faran un  Treball de Síntesi (TdS) durant una setmana que englobarà treballs de les diferents àrees i servirà per comprovar si han assolit les competències bàsiques i els aprenentatges que ens havíem proposat. El Treball de Síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. L’equip de professors ha de programar un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del currículum comú de l’alumne. No cal que en cada Treball de Síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, sí que és essencial que les diferents activitats siguin significatives i coherents.

4t ESO

Els alumnes de 4t d’ESO també realitzaran un Projecte de Recerca (PdR) durant aquesta setmana. El projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que ha fet l’alumne, entorn d’un tema escollit i delimitat, en part, per l’alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumne ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.

L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

L’orientació educativa a l’INS Gallecs comprèn les accions docents d’aula i les actuacions del centre i de la comunitat educativa que promouen l’acompanyament individualitzat en els aspectes personal, social, acadèmic i professional de l’alumne.

La pràctica educativa competencial i orientadora promou tres elements clau que afavoreixen l’aprenentatge i la continuïtat formativa de l’alumne:

 • La creació d’un vincle, implicació i interacció de l’alumne amb el seu aprenentatge, el centre i la comunitat educativa.
 • La reflexió i la presa de consciència del propi procés d’aprenentatge, que és únic i intransferible.
 • La transferència i la projecció dels aprenentatges, visualitzant la connexió del que aprèn i com ho aprèn amb la vida fora de l’entorn escolar.

L’ACCIÓ TUTORIAL

L’orientació educativa i l’acció tutorial, com a funcions transversals i de responsabilitat compartida, són els principis nuclears de l’aprenentatge permanent i, per tant, de l’èxit educatiu de l’alumne i l’educació al llarg de la vida.

 • L’orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i requereix que els equips de centre incorporin estratègies didàctiques i pedagògiques afavoridores de l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne.

Cal posar les màximes expectatives en cada alumne i proporcionar-li l’oportunitat d’obtenir el màxim i el millor d’ell mateix, fomentant les seves potencialitats des de l’autoconeixement, l’autoestima i el compromís amb la tasca d’aprendre.

 • El tutor/a orientador/a és una figura fonamental de l’estructura de l’institut i un element bàsic per al desenvolupament integral de l’alumne i la relació amb les famílies.
 • L’acció tutorial integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.

Una acció tutorial eficaç i eficient és un eix fonamental del nostre projecte educatiu i un principi universal que regeix l’educació inclusiva i millora l’aprenentatge social i personal dels nostres alumnes.

L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL A L’ESO

L’avaluació té la finalitat de regular el procés d’aprenentatge i comprovar el grau d’assoliment de les competències dels àmbits, d’acord amb els ritmes i capacitats d’aprenentatge dels alumnes. Així, l’avaluació ha de permetre que tant els professors (AVALUACIÓ FORMATIVA) com els alumnes (AVALUACIÓ FORMADORA) puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà. També ha de permetre comprovar el grau d’assoliment de les competències (AVALUACIÓ QUALIFICADORA) tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals.

(Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol)

EN QUÈ CONSISTEIX L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL?

Perquè els vostres fills i filles siguin competents han de poder resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que els permetran assolir-ho.

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.

Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors. També s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències dels àmbits transversals (Digital/ Personal i Social). Es treballen a cada curs des de totes les matèries i són avaluades conjuntament per tot l’Equip docent.

COM VEUREM LES NOTES A L’INFORME D’AVALUACIÓ?

Matèries de l’ESO i àmbits als quals pertanyen
Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengües Estrangeres i Llatí Lingüístic
Matemàtiques Matemàtic
CN: Física i Química, CN: Biologia i Geologia,

Ciències Aplicades a l’Activitat Professional, Tecnologia, TIC (Informàtica) i Cultura Científica

Cientificotecnològic
CS: Geografia i Història, Cultura Clàssica, Economia i Emprenedoria Social
Música, Educació Visual i Plàstica Artístic
Educació Física Educació física
Cultura i Valors Ètics, Filosofia i Religió Cultura i valors

COM S’AVALUA ALS ALUMNES?

Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions. Avaluar serveix als alumnes per:

 • Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés d’aprenentatge d’acord amb les característiques pròpies.
 • Conèixer i posar en pràctica estratègies per superar les dificultats.
 • Desenvolupar habilitats i actituds que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida.

Els nois i noies progressen millor quan entenen allò que s’espera d’ells, participen en les activitats d’aprenentatge de manera activa i crítica i, conscients dels seus encerts i dificultats, prenen decisions amb relació al seu aprenentatge.

Per avaluar el procés d’aprenentatge es fan servir instruments que poden utilitzar tant els docents com els vostres fills i filles com ara la carpeta d’aprenentatge, la base d’orientació, l’observació sistemàtica, el diari d’aula, la prova oral i escrita, la conversa o l’entrevista i la rúbrica.

INFORMACIÓ D’AVALUACIÓ

 • Al final de cada trimestre i a final de curs us lliurarem un informe sobre l’evolució del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau.
 • Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les competències són:

AE: assoliment excel·lent

AN: assoliment notable

AS: assoliment satisfactori

NA: no assoliment

Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.

QUAN ES PASSA DE CURS?

Amb tots els nivells competencials assolits L’alumne/a passa de curs
Amb alguns nivells competencials no assolits L’alumne passa de curs si l’equip docent considera que té expectatives de millora i/o ve determinat pel pla individualitzat (PI). L’equip docent proposa mesures perquè l’alumne assoleixi els nivells competencials del nou curs.
EXCEPCIONALMENT ES ROMANDRÀ UN ANY MÉS EN EL MATEIX CURS.
Amb altes capacitats L’alumne/a té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa. En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.

HISTORIAL ACADÈMIC I CONSELL ORIENTADOR

Consell orientador: Informe que conté l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumne i, si escau, indicacions personalitzades que inclouen mesures i recomanacions per al curs següent. A final d’etapa es lliura com a document oficial de l’avaluació.

Historial acadèmic: Document acadèmic que reflecteix els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumne al llarg de l’etapa. Té valor acreditatiu dels estudis cursats. Es lliura a l’alumne al final de l’etapa.

NOTA: La qualificació per participar en la preinscripció d’estudis postobligatoris serà el resultat de calcular la qualificació mitjana d’aquells cursos compresos entre 1r i 3r d’ESO que s’haguessin cursat exclusivament en el sistema educatiu espanyol.  

L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells competències no assolits en cursos anteriors.

La graduació de l’ESO: en finalitzar el quart curs, l’alumne obté el títol de graduat o graduada en ESO quan ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.