Estudis

ESO

Batxillerat

Cicles Formatius

 

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

La nostra Comunitat Educativa es manifesta laica, pluralista i respectuosa amb la diversitat d’idees i creences i té la màxima responsabilitat de formar l’alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica.

Els VALORS que guien la nostra Acció Educativa són:

 • L’interès general, els interessos de l’alumnat i les seves famílies.
 • La cultura de la pau, la solidaritat , el diàleg, el respecte als drets individuals i col·lectius i la tolerància entre tots els components de la Comunitat Educativa.
 • El compromís amb la cultura i llengua catalana.
 • El respecte pel nostre entorn natural i cultural.
 • L’equitat, cohesió, participació, democràcia i responsabilitat.
 • La integració dels nouvinguts.
 • La cultura de la llibertat d’expressió, l’autosuperació, el foment del raonament i l’esperit crític.
 • La cultura de l’esforç i del treball individual i col·lectiu ben fet.

La nostra MISSIÓ, entesa com la nostra raó de ser i el nostre propòsit fonamental, és:

 • Proporcionar un servei educatiu de qualitat.
 • Aconseguir el desenvolupament humà individual i social necessari perquè els nostres alumnes excel·leixin en la seva vida futura acadèmica i laboral.
 • Promoure la cohesió social, el respecte pel medi ambient.
 • Fomentar la incorporació de les noves tecnologies dins de l’àmbit acadèmic i social.
 • Vetllar per la satisfacció personal de tot el col·lectiu d’alumnes, personal docent i no docent.
 • Facilitar la participació i confiança dels pares com a corresponsables en el procés educatiu dels seus fills.

La nostra VISIÓ, plantejada com l’objectiu final, es concreta en:

 • Assolir amb normalitat l’ús social del català.
 • Utilitzar habitualment les noves tecnologies de la informació i comunicació en els processos d’aprenentatge,
 • Esdevenir referent de Qualitat, a Mollet, en les diverses etapes educatives.
 • Formar persones compromeses amb la societat, solidàries, dialogants, respectuoses amb el medi ambient, tolerants, pacífiques, i sempre amb criteri propi.

 

LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

Compromís de la Direcció
La direcció de l’Institut es compromet a establir i a difondre una política de qualitat proposant objectius i línies d’actuació, gestionar la disponibilitat de recursos, sensibilitzar tot el personal i revisar el procés anualment, proposant actuacions de millora.

 

Enfocament als grups d’interès.

La direcció de l’INS Gallecs gestionarà la millor resposta a les necessitats i expectatives de: alumnat, professorat, famílies, personal d’administració i serveis, empreses i institucions, i a la societat en general com a servei públic que som.

La direcció analitzarà i valorarà els suggeriments, reclamacions, queixes i satisfacció de tots aquests grups d’interès.

 

Política de Qualitat a l’INS Gallecs.

La política de Qualitat de l’INS Gallecs vol satisfer les necessitats i expectatives de la nostra Comunitat Educativa, i de la societat en general, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat mitjançant:

 • La satisfacció de les expectatives i necessitats formatives de l’alumnat.
 • El desenvolupament, implicació i satisfacció professional de l’equip humà del centre.
 • L’assoliment dels objectius de l’INS com a institució educativa i centre de formació.
 • La millora contínua de les activitats i serveis que desenvolupa.
 • El compromís de complir amb els requisits i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat.

Tota la Comunitat Educativa és co-responsable de participar activament en el desenvolupament d’aquesta política de qualitat.

 

Objectius de Qualitat. Planificació del Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ).

La direcció de l’INS Gallecs, en funció de les anàlisis de resultats i indicadors, estableix uns objectius de qualitat per a tot el centre que s’inclouen en els Objectius anuals en concordança amb els Objectius estratègics i els Objectius del Projecte de Direcció 2016-20.

La planificació dels SGQ assegura:

 • L’assoliment dels objectius.
 • L’establiment i realització dels processos de servei.
 • La rendibilitat dels recursos.

L’INSTITUT GALLECS ESTÀ CERTIFICAT EN ISO 9001:2015.