Projectes del departament

El curs 17/18 s’inicià un projecte transversal de robòtica, que aquest curs seguim consolidant. Aquest projecte es subdivideix en primer i segon cicle.

Al primer cicle, els robots utilitzats són de la marca Edison, que es programen per blocs amb un programari propi, que és intuïtiu i va bé com a primer presa de contacte amb la programació.

Al segon cicle, treballem amb plaques Arduino, per realitzar pràctiques amb diferents sensors (com ara de temperatura, de proximitat, etc), controladors (potenciòmetres, teclats, etc) i actuadors (servomotors, leds, etc).

Disposem de dos carros de robòtica, un per cada cicle, per poder realitzar les pràctiques dins de l’aula amb comoditat. Aquestes carros venen dotats, a banda dels Edison o els Arduino, amb els components comentats, ordinadors i peces Lego per poder construir robots dissenyats pels propis alumnes.


El projecte transversal arriba fins a batxillerat, on els alumnes s’inicien en la programació per codi amb el llenguatge Python 3, com s’especifica més endavant.

Currículum
1r d’ESO
A primer d’ESO es fa una presentació inicial del que és aquesta matèria. En aquesta presentació es treballa el procés tecnològic com a mètode de treball propi de la tecnologia i que consisteix en un conjunt ordenat d’accions que es  realitzen per obtenir un producte que satisfaci una necessitat determinada.

Seguint amb la presentació, es mostren les eines, el seu ús i normes de seguretat i també es treballa el dibuix tècnic i les representacions gràfiques.

Peces metàl·liques per practicar les vistes d’alçat, perfil i  planta

Un cop fet això, ja es podran enfrontar al seu primer projecte: el disseny i construcció d’un tangram de fusta. En acabat, realitzen un altre projecte que és la construcció d’un calendari de fusta, on s’introdueix la unió de peces amb cola.

Exemple de tàngram realitzat a 1r d’ESO i algunes de les múltiples figures que es poden aconseguir

Altres temes que també es fan a 1r d’ESO a mode introductori són els metalls i plàstics importants que disposem, l’electricitat i un apartat d’eines digitals TIC, que si bé s’utilitzen de forma transversal, es poden realitzar pràctiques per aprofundir en l’ús de programari bàsic tal com el processador de textos o la presentació de projectes amb eines multimèdia.

2n d’ESO
Un cop superat el primer curs introductori, és el moment d’aprofundir en alguns camps, a la vegada que s’obren de nous, donat que la tecnologia té relació amb disciplines molt diferents entre elles.

Del primer grup, aquells que aprofundim, destaca especialment el de l’electricitat.  En aquest cas ara ens fixem més en la generació de l’energia elèctrica i quins problemes derivats suposa això, i com la transportem fins a les zones de consum, ja siguin habitatges o indústries. També aprofundim en els propis circuits i en els motors elèctrics.

Exemples de projectes amb circuits elèctrics, realitzat amb materials reutilitzats.

També en el dibuix tècnic, i això enllaça  amb un tema que no s’havia fet en l’anterior curs, que és l’incipient món dela fabricació digital i impressió en tres dimensions.

En quant a projectes, s’inicia l’ús de programari que permet la programació, tals com l’Scratch. També hi ha un projecte constructiu on es pot posar en pràctica de forma inicial la programació, a part de l’electricitat i el maquetat,  ja que construïm un llanterna de fusta.

3r d’ESO
A 3r d’ESO els continguts teòrics ja comencen a ser més complexos. El primer trimestre es parla d’estructures i esforços mecànics, que és Física posada a la pràctica. Seguim relacionant la Tecnologia amb la Física amb el tema de les màquines simples i els mecanismes de transmissió i transformació del moviment. Amb aquests dos primers temes, ja es pot tenir una visió global de com funcionen les màquines.

Material didàctic per explicar alguns mecanismes de transmissió del moviment.

Al segon trimestre parlem de les màquines que van canviar la societat. Es tracta de les màquines tèrmiques. Es parla des de l’antiga màquina de vapor fins els actuals motors de combustió d’automòbils, turbines de reacció dels avions, motors Wankel, turbines de gas de cicle obert, … Però no es deixa de banda els problemes mediambientals que suposa l’ús d’aquestes màquines. De manera que també conscienciem sobre el canvi climàtic degut a l’efecte hivernacle i de forma indirecta per la pluja àcida, i totes les conseqüències que pot suposar aquest augment de temperatura de la Terra. També s’aborden solucions tals com el biodièsel, els cotxes híbrids i els elèctrics.
Al tercer trimestre es parla d’una altra disciplina de la tecnologia que des de finals del segle XX està canviant el món i la relació entre les persones: Internet, les comunicacions i les xarxes de dades. Més enllà dels importants concepte teòrics, posarem en pràctica amb la creació d’un Bloc i/o una pàgina web. També es fa unes unitats didàctiques de full de càlcul.

En acabat, ens introduïm en el món de la programació amb Scratch. Paral·lelament, es fa un projecte de construcció d’un tricicle propulsat, on es toca mecanismes de transmissió del moviment, maquetat i electricitat.

Tricicle realitzat per un alumne de 3r d’ESO.

4t d’ESO
Per una banda, l’últim curs de l’ESO es toquen temes que són propers al futur immediat de  l’alumne, ja que es tracta l’habitatge des de diversos punts de vista: compra i lloguer de l’habitatge, construcció, quines instal·lacions existeixen en l’habitatge i quin manteniment necessiten i hi podem fer nosaltres. Un altre tema proper és el de les comunicacions, aquest cop més centrat en el suport físic per dur-les a terme i quins protocols i sistemes disposem a l’actualitat per transmetre informació. També parlem de les xarxes socials.

D’altra banda, es toquen temes que preparen a l’alumnat pel seu futur acadèmic a l’hora que per allò que la societat s’encamina, que és una societat informatitzada, on tot està automatitzat i es realitzen funcions de forma controlada i automàtica. En aquest sentit, s’utilitzen els components d’electrònica bàsica: resistència, díode, condensador i transistor. També ens introduïm a l’electrònica digital, que posteriorment a segon de batxillerat es farà amb més profunditat. També hi ha una unitat de pneumàtica i hidràulica i un últim de control, automatització i robòtica, que actualment està en auge en el món educatiu.
Aquesta última part, des del curs 17/18 agafa molt més pes, degut al projecte transversal de robòtica que hem iniciat, que serà comentat anteriorment.

Alumnes programant amb Scratch

Aquest curs és el que hi ha més projectes, pel contingut del propi curs i pel fet que hi ha una hora lectiva setmanal més respecte els cursos anteriors. En concret, fem una maqueta de l’habitatge on han de posar les instal·lacions d’electricitat i d’aigua. També fem pràctiques d’electrònica analògica, programem amb Scratch i també fem una maqueta d’un pont que s’ha de muntar (maquetat) i instal·lar (motors, engranatges, electrònica, etc).

Maqueta d’un pont que s’eleva i amb aturada de motor automàtica.

Informàtica
De la mateixa manera que la tecnologia de 4t, la informàtica és una optativa de 3 hores lectives setmanals. Es pretén que els alumnes desenvolupin i aprenguin a perfeccionar l’ús de les diferents eines d’ofimàtica. Ho realitzen a partir del projecte de creació d’una empresa fictícia, on per a poder fer tot el procediment de desenvolupament d’aquesta, hauran d’aprendre com funcionen diferents programes com; Libre Office (Writer i Calc), Gimp, Shotcut, Audacity, Googlesites; per a poder-los després aplicar en el desenvolupament i creació del seu petit negoci virtual i la corresponent campanya de màrqueting.
L’objectiu principal és que aprenguin a fer ús i desenvolupin les seves pròpies habilitats en el domini de les diferents eines informàtiques i que hi trobin una certa utilitat al aplicar-les en un àmbit creat exclusivament per ells.

1r de BTX
S’oferta l’assignatura de Tecnologia Industrial I. A banda del currículum obligatori d’aquesta assignatura (bloc de sistemes energètics, bloc de sistemes electrotècnics, bloc de materials i bloc de sistemes mecànics), també introduïm, dintre del marc del projecte transversal de robòtica ja esmentat, una hora setmanal durant els 2 primers trimestres de programació per codi amb llenguatge Python 3. L’assoliment d’aquest llenguatge pot comportar la participació al concurs HP Code Wars que realitza la empresa Hewlett Packard.
A banda, el bloc 3 de materials, es realitzarà en l’àmbit del treball cooperatiu, on hauran de realitzar per grups un projecte que pot constar de maquetes, programes, aplicacions mòbils, o qualsevol altre dispositiu que ells puguin experimentar.

2n de BTX
A segon de batxillerat, amb les proves PAU a prop, ens centrem en l’adquisició de tot els temes dels currículum, que es divideix en quatre blocs (sistemes mecànics, sistemes electrotècnics, sistemes automàtics i sistemes de fabricació). Puntualment, es realitzen pràctiques amb l’Electronics Workbench de circuits RLC de corrent altern, i circuits digitals.

Sortides
Des del departament de Tecnologia impulsem diverses sortides:
– Sortida al Youth Mobile World Congress (per 4t d’ESO d’Informàtica)
– Sortida a la central tèrmica de cicle combinat de Sant Adrià de Besòs (per 1r de Batxillerat)
– Sortida a l’UPC de Barcelona (per 2n de Batxillerat)