Coordinador/a de mobilitat i responsable d’estada

Les funcions d’aquestes figures estan registrades al NOFC (Normativa i Organització de Funcionament de Centre) i són les següents:

Són funcions del/ de la coordinador/a d’activitats internacionals les següents:

 1. Promocionar i informar sobre la normativa de referència, així com donar suport a l’alumnat i professorat interessat en la sol·licitud d’ajudes i la complementació de la documentació.
 2. Impulsar els convenis, tant de pràctiques com de col·laboració, amb entitats estrangeres, col·laborant amb les coordinació d’FP i d’FCT per tal de facilitar les estades d’alumnes a empreses foranies.
 3. Assegurar les condicions de seguretat i qualitat educativa dels alumnes que realitzin pràctiques a l’estranger.
 4. Difondre les activitats realitzades a l’estranger.
 5. Promoure la participació de l’alumnat en premis i concursos a l’estranger.
 6. La coordinació d’activitats estrangeres es realitzarà en col·laboració amb el/la Cap de departament de Llengües estrangeres i el/la Coordinador/a d’FP.
 7. Elaborar els projectes de les estades formatives segons convocatòria del Departament d’Educació i/o OAPEE i realitzar la justificació econòmica de les mobilitats europees realitzades.
 8. Convocar i participar en el tribunal de selecció de l’alumnat participant en les estades formatives a l’estranger.
 9. Viatjar a l’inici i/o l’acabament de l’estada al país europeu assignat, segons necessitat per tal d’acompanyar a l’alumnat escollit i realitzar la signatura de tota la documentació necessària a les empreses d’acollida.

Responsable d’estada:

 1. Supervisar i assistir, juntament amb el coordinador d’Internacional, a les reunions informatives prèvies amb els participants.
 2. Per a cada projecte, participar en el procediment de la selecció d’alumnes participants als projectes, juntament amb l’equip docent, segons els criteris i el procediment de selecció establerts al centre.
 3. Viatjar a l’inici i/o l’acabament de l’estada al país europeu assignat, segons necessitat per tal d’acompanyar a l’alumnat escollit i realitzar la signatura de tota la documentació necessària a les empreses d’acollida.
 4. Tenir cura dels aspectes logístics relacionats amb el viatge (vols, allotjament, transport, manutenció, assegurances i visats, entre altres).
 5. Vetllar per la documentació associada al projecte.
 6. Convocar i participar en el tribunal de selecció de l’alumnat participant en les estades formatives a l’estranger.