Preinscripció CFGB Informàtica d’oficina

Preinscripció CFGB Informàtica d’oficina (en format PDF)

PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU GRAU BÀSIC CURS 2021-2022

Informació

-Institut Gabriela Mistral: 08053340

  • Telèfon 936560000
  • preinscripcio@insgabrielamistral.cat 
  • Cita prèvia: Davant de dificultats informàtiques o dubtes rellevants, demaneu cita prèvia al telèfon del centre. No es pot accedir al centre sense cita prèvia.

-Ajuntament de Sant Vicenç:

Telèfon: 900 111 656

-Departament d’Educació:

Dates importants

Preinscripció del 17 al 26  DE MAIG (ambdòs inclosos).

Com fer la preinscripció?

Per realitzar una preinscripció a un CFGB al nostre centre, cal omplir la següent sol·licitud de preinscripció i presentar-la a la secretaria (demaneu cita prèvia trucant al centre) juntament amb la documentació que a continuació detallem.

 Documentació acreditativa

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent:

  • L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
  • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat i el llibre de família del país d’origen. El director/a o la persona titular del centre han de valorar la documentació i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

  • L’original i una còpia del document de consell orientador en què es recull la proposta de l’equip docent.