Preinscripció Batxillerat

Preinscripció Batxillerat (full informatiu en format PDF)

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 2021-2022

Informació

-Institut Gabriela Mistral: 08053340

 • Telèfon 936560000
 • preinscripcio@insgabrielamistral.cat 
 • Cita prèvia: Davant de dificultats informàtiques o dubtes rellevants, demaneu cita prèvia al telèfon del centre. No es pot accedir al centre sense cita prèvia.

-Ajuntament de Sant Vicenç:

Telèfon: 900 111 656

-Departament d’Educació:

Dates importants

Preinscripció batxillerat de l’11 al 17  DE MAIG

(Fins el 18 de maig per adjuntar documentació acreditativa)

Com fer la preinscripció?

 • Es necessita ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Hi ha dos tipus de preinscripció:

1.Preinscripció telemàtica: Sol·licitud mitjançant FORMULARI ELECTRÒNIC (RECOMANADA, NO CAL ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

2.Preinscripció amb suport informàtic: Sol·licitud mitjançant FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC ( REQUEREIX ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ)

 1. SOL·LICITUD FORMULARI EN SUPORT ELECTRÒNIC
 • La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic(2n supòsit)
 • OBTENCIÓ CERTIFICAT AMB L’idCAT MÒBIL:

Accediu a l’adreça idCAT Mòbil i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal:

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
 • Targeta sanitària per a la teva identificació

Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC: Quan les sol·licituds de preinscripció es fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. Aquest codi es pot consultar en aquest mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d’identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l’alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.
 1. SOL·LICITUD FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC:
 • Documentació identificativa :És necessària quan l’alumne no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic: El llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l’alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne és major de 18 només cal presentar el seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.
 • Documentació de criteris de prioritat: En general, només cal adjuntar la documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no n’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. 

Tanmateix, hi ha casos en què sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:

 • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
 • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
 • L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
 • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.

Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic.
Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació. En la resta de casos cal presentar:

 • Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • Si es tracta d’estudis estrangers homologats es necessita la qualificació mitjana que apareix a la credencial d’homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s’obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.
 • Si es tracta d’estudis estrangers que encara s’estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable seguint el model que trobareu en aquest mateix web. En aquest cas la puntuació és considera que és un 5.

Important

-Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal.

No s’ha de presentar cap còpia al centre.

-Documentació:

 • La documentació s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció durant el termini de presentació de documentació.
 • És important que tingueu escanejada o fotografiada en el mateix dispositiu des d’on fareu la sol·licitud tota aquella documentació que hagueu de presentar adjunta, per tal de facilitar la finalització del procés amb l’adjunció, si cal, de documentació annexa.
 • Tota aquella documentació que al·legueu, a efectes de barems, i que no s’hagi pogut validar, es podrà adjuntar durant el període de presentació de documentació (fins el 18 de maig).

Persona sol·licitant: 

 • Cal indicar que la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat us identifiqueu amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutors.