BEQUES GENERALS DE L’ESTAT. OBERTES LES SOL·LICITUDS

Us informem que resta obert el període per a sol·licitar beques de tipus general i per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Per a la tramitació de la sol·licitud, caldrà que entreu a la pàgina web www.becaseducacion.gob.esdonar-vos d’alta com a usuari/ària, omplir la sol·licitud i imprimir-la, a fi de signar tots els apartats. Després l’haureu d’entregar a l’institut, junt amb la documentació acreditativa necessària per completar la sol·licitud.

Documentació acreditativa
  • Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar (el passaport no és vàlid) i la resta de la documentació acreditativa de les circumstàncies familiars (carnet de família nombrosa, monoparental, resolució d’infància en cas d’alumnes tutelats,…). No és necessari presentar fotocòpies del llibre de família i de les targetes sanitàries.
  • Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a on consti com a titular o co-titular. En cas que l’alumne/a no tingui DNI o NIE i per tant, no sigui titular d’un compte corrent, el pare/mare/tutor ha d’omplir i signar l’autorització per percebre l’ajut en el centre escolar on està matriculat i adjuntar la fotocòpia del compte corrent del centre.
  • Certificat de discapacitat pels alumnes que l’EAP determini que tenen la necessitat derivada d’una discapacitat.
  • Certificat mèdic expedit pels serveis de salut sostinguts amb fons públics, pels alumnes que l’EAP determini que tenen la necessitat derivada del Trastorn de l’Espectre Autista.
Termini de presentació
  • El termini de presentació de les sol·licituds a l’institut per part del/la sol·licitant, finalitza el 30 de setembre de 2021 (inclòs).

TOTA LA INFORMACIÓ A WWW.BECASEDUCACION.GOB.ES