Matrícula

Matrícula ESO. Alumnat nou

Algunes consideracions sobre el procés de matrícula:

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula (alumnat que accedeix a 2n, 3r o 4t d’ESO), però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se’ls matricula condicionalment.

Els alumnes d’educació secundària obligatòria que han participat en el procés de preinscripció, tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula, la voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta l’avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer durant el període extraordinari de matrícula de setembre o perden la plaça assignada.

Fins al setembre de 2014, si en un centre que té llista d’espera es produeix alguna vacant, s’ha d’oferir aquesta vacant, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

Qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.

Fora del període de preinscripció legalment establert, les famílies dels alumnes amb edat d’estat escolaritzats a l’ESO, i que no disposin de plaça a la nostra ciutat s’han d’adreçar al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per tal de presentar la seva sol·licitud. Una comissió d’escolarització decidirà d’acord amb la disposició de places per part dels centres de la ciutat a quin centre escolar s’assignarà plaça a l’alumne/a, i on amb posterioritat s’haurà de formalitzar la corresponent matrícula.

Informació sobre el procés de matriculació de l’alumnat d’ESO per al proper curs

Matrícula de l’alumnat admès al centre mitjançant el procés de preinscripció (alumnat de nou accés al centre):
  • Matrícula de l’alumnat nou de primer curs d’educació secundària obligatòria: del 12 al 16 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • Matrícula de l’alumnat nou de segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 26 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.
 • Matrícula de l’alumnat nou d’Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del6 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos

Per tal de fer efectiva la seva matriculació haureu de portar TOTA la documentació necessària a la Secretaria del centre.

Els impresos de matrícula els podeu demanar a la CONSERGERIA del centre a partir del dia 5 de juny de 2017.

També els podeu descarregar des d’aquí:

Documentació matrícula alumnat nou de 1r d’ESO

Matrícula de Batxillerat

L’alumnat que vulgui realitzar durant el proper curs 2020-2021 els estudis de Batxillerat, haurà de formalitzar la seva matrícula dintre del termini establert. Per tal d’agilitar aquest tràmit, la Secretaria del nostre centre ha establert un calendari de matrícula, que us demanem respecteu el màxim possible.

Documentació de matrícula

Per tal de fer efectiva la seva matriculació haureu de portar TOTA la documentació necessària a la Secretaria del centre (aquesta documentació i informació la podeu recollir a la consergeria del centre, o bé descarregar-la d’aquesta pàgina web).

Podeu descarregar els documents necessaris, o bé recollir-los a la consergeria del centre abans de formalitzar la matrícula

  • Dossier d’informació sobre la matrícula i models de documents
  • Fitxa de matrícula del nivell al qual us voleu matricular (s’ha d’emplenar i lliurar en el moment de la matrícula)
    • 1r de Batxillerat
    • 2n de Batxillerat

Per a qualsevol consulta o aclariment respecte a la matrícula o qualsevol altre assumpte d’interès, us podeu adreçar a la Secretaria del centre; al telèfon 93 480 15 09 o mitjançant correu electrònic a l’adreça a8016793@xtec.cat