Servei d’Assessorament

El servei d’Assessorament és un servei que:

  • presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • i és requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
  • Calendari assessorament

Aquest servei té un preu públic de 60 €.

L’Institut Esteve Terradas ofereix de cada cicle formatiu 5 places pel servei d’Assessorament de les següents famílies/cicles formatius:

  • Família Administració i gestió: CFGM Gestió administrativa, CFGS Administració i finances i CFGS d’Assistència a la direcció.
  • Família Informàtica i Comunicacions: CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes, CFGS Administració de sistemes Informàtics en xarxa, CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i CFGS Desenvolupament d’aplicacions web.
  • Família Transport i manteniment de vehicles: CFGM Electromecànica de vehicles automòbils.
  • Família Fabricació mecànica: CFGM Mecanització i CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica.
  • Família Instal·lació i manteniment: CFGM Manteniment electromecànic i CFGS Mecatrònica industrial.

Més informació a la web del Departament d’Educació