Riscos Laborals

La coordinació de prevenció de riscos laborals promou i coordina les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre.

Les funcions principals del/a coordinador/a són:

Col·laborar amb el director o directora del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres.

Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les revisions oficials.

Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.

Promoure i potenciar la formació els treballadors del centre dins d’aquest àmbit.

Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.