OBJECTIUS DE L’INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA:

Els objectius estratègics i operatius del centre per al curs 2017/2020, que han estat integrats al PROJECTE DE DIRECCIÓ, són els següents:

 • 1. Millorar resultats acadèmics i cohesió social:
  • 1.1. Millorar els resultats de les competències bàsiques a 4t ESO.
  • 1.2. Millorar l’èxit de l’alumnat a batxillerat.
  • 1.3. Millorar l’índex de graduats en CCFF de grau mitjà.
  • 1.4. Millorar l’índex de graduats en CCFF de grau superior.
  • 1.5. Disminuir absentisme i abandonament a CCFF.
 • 2. Fomentar l’excel·lència:
  • 2.1. Millorar l’eficiència energètica del centre.
  • 2.2. Augmentar les aliances amb empreses i entitats.
  • 2.3. Dissenyar el pla de comunicació del centre.

Els objectius de l’Institut Esteve Terradas i Illa per als cursos 2012-2013 a 2015-2016 són els següents:

 • 1r. Millora dels resultats en matemàtiques i llengües.
 • 2n. Reducció de l’abandonament prematur per millorar la cohesió social.
 • 3r. Millora de la satisfacció de la comunitat educativa per millorar la cohesió social.

Els objectius de l’Institut Esteve Terradas i Illa dels cursos 2009/2010 i 2010/2011 estan integrats dintre del Pla Estratègic i són:

 • 1r. Millorar resultats acadèmics.
 • 2n. Millorar la cohesió Social.
 • 3r. Millorar el sistema de gestió de l’institut, per assegurar la transparència i la confiança dels diferents grups d’interès.
 • 4t. Desenvolupar innovacions tecnològiques i d’aprenentatge a l’FP.
 • . Desenvolupar innovacions tecnològiques i d’aprenentatge a l’ESO-Batx.

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals Esteve Terradas i Illa per al curs 2008/2009 són:

 • 1r. Reduir els abandonaments de l’alumnat de 1r curs de Cicles Formatius de grau mitjà a un 25% com a màxim. Cap d’Estudis FP
 • 2n. Implementar el programari que ens permeti la gestió de faltes i la informació a les famílies. Cap d’Estudis d’ESO-Batx.
 • 3r. Augmentar la preinscripció de cicles formatius com a mínim un 5% respecte del curs 2008/09. Subdirector d’FP .
 • 4t. Assolir resultats de la selectivitat fins a igualar com a mínim la mitjana de Catalunya. Cap d’Estudis d’ESO-Batx .
 • . Millorar el sistema de gestió del centre per obtenir com a mínim 400 punts en el model EFQM. Coordinador de Qualitat.
 • . Millorar canals de comunicació entre l’ESO-Batx . i els Cicles Formatius mitjançant reunions bilaterals entre professorat. Director.
 • . Millorar els resultats de les llengues estrangeres en un 10% a quart d’ESO i segon batxillerat. Coordinadora Pedagògica.
 • . Implantació de la llei de protecció de dades a l’institut (documentació amb dades personals indicant els drets de les persones relacionades): Tots els documents susceptibles d’aplicació de la LOPD han d’estar normalitzats a final de curs. Secretari.
 • . Redacció de les instruccions de les tasques pròpies a Secretaria. Secretari.
 • 10è. Millorar la satisfacció de l’alumnat respecte els patis exteriors amb una valoració de 7 o més a l’enquesta. Secretari adjunt.

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals Esteve Terradas i Illa per al curs 2007/2008 són:

 • 1r. Reduir els abandonaments de l’alumnat de1r curs de Cicles Formatius de grau mitjà, responsable Cap d’Estudis FP.
 • 2n. Control de faltes d’assistència de l’alumnat d’ESO-Batxillerat informatitzat, responsable Cap d’Estudis d’eso-Batx.
 • 3r. Desenvolupar la gestió mediambiental, responsable Subdirector d’FP
 • 4r. Desenvolupar la gestió de la prevenció de riscos, responsable l’Administrador
 • . Augmentar la matrícula de cicles formatius, responsable Subdirector d’FP
 • . Elaborar la guia de funcionament de secretaria, responsable Secretari
 • . Integrar les TIC al procés d’Ensenyament-Aprenentage a l’FP , responsable Cap d’Estudis FP
 • . Adaptació del PCC d’ESO a la LOE , responsable Coordinadora Pedagògica
 • . Establir canals de comunicació entre l’ESO-Batx . I els Cicles Formatius, responsable el Director
 • 10è. Millorar els resultats de les llengües estrangeres, responsable Coordinadora Pedagògica

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals Esteve Terradas i Illa per al curs 2006/2007 són:

 • 1r. Subdirector FP. Implantar programa informàtic d’horaris a la gestió acadèmica.
 • 2n. Coordinadora de Qualitat. Formació en EFQM .
 • 3r. Director: Millorar la satisfacció del personal.
 • 4t. Administrador: Promoure la redacció i posada en pràctica dels plans de manteniment dels departaments.
 • . Secretària adjunta: Dotar als espais docents amb les NTIC’s .
 • . Secretària adjunta: Donar accés a la Intranet als alumnes i obrir-la a l’exterior.
 • . Coordinadora pedagògica: Millorar els resultats en competències bàsiques a l’ESO.
 • . Cap d’estudi: Millorar resultats de selectivitat a Batxillerat.
 • . Secretari: Implementació del programa SAGA. Formació del professorat en noves utilitats del programa. Millora del procediment de preinscripció i matrícula.

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals Esteve Terradas i Illa per al curs 2005/2006 són:

 • 1r. Potenciar la formació del professorat. (Coordinadora pedagògica i Sub-director FP)
 • 2n. Integrar les NTIC’s als processos d’e-A de l’Institut . (Secretària adjunta i Sub-director FP)
 • 3r. Impartir més del 95% de les unitats didàctiques programades. (Coordinadora pedagògica i Sub-director FP)
 • 4t. Afavorir la comunicació interna mitjançant el funcionament de la intranet. (Secretària adjunta i Secretari)
 • . Implantar el pla de manteniment integral de l’institut . (Administrador)
 • . Elaborar l’avant-projecte de remodelació del gimnàs i la biblioteca. (Director i Cap d’estudis)
 • . Participar almenys en un premi de qualitat en l’educació. (Coordinadora de Qualitat)
 • . Revisar el Projecte Lingüístic de Centre. (Director)
 • . Millorar el nivell acadèmic de l’ESO mitjançant la potenciació del treball en grup i l’atenció a la diversitat dins de l’aula. (Coordinadora pedagògica)

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals Esteve Terradas i Illa per al curs 2004/2005 són:

 • 1r. Aconseguir que els alumnes de 2n de Batxillerat que es presentin a les proves de selectivitat, les superin en un percentatge superior al 90%. (Cap d’Estudis d’ESO-Batx I Coordinadora Pedagògica)
 • 2n. Aconseguir que els alumnes surtin de classe només a les hores d’esbarjo i/o quan hi ha un desplaçament a aules específiques. (Cap d’Estudis d’ESO-Batx .)
 • 3r. Informatitzar l’elaboració i gestió dels horaris del professorat. (Cap d’Estudis d’ESO-Batx .)
 • 4t. Aconseguir que els alumnes que faltin a més del 10% de les hores de classe sigui menys del 10% dels alumnes d’ESO. (Coordinadora Pedagògica)
 • . Millorar la convivència entre les persones del centre per assolir un bon ambient de treball. (Director)
 • . Aconseguir com a mínim una aliança de col·laboració amb una empresa líder del sector dins de l’àmbit de cada família professional. (Cap d’Estudis d’fp )
 • . Aconseguir per aquest curs la certificació ISO 90001. (Coordinador de Qualitat)
 • . Impartir més del 90% de les unitats didàctiques programades. (Coordinadora Pedagògica i Subdirector d’fp )

Els objectius de l’Institut d’Ensenyament Secundari i Superior d’Ensenyaments Professionals Esteve Terradas i Illa per al curs 2003/2004 són:

 • 1r. Assolir un bon ambient de treball entre l’equip humà de l’Institut .
 • 2n. Impartir com a mínim el 85% de les Unitats Didàctiques programades.
 • 3r. Augmentar fins a un 90% el nombre d’alumnes de Batxillerat que aproven la selectivitat.
 • 4t. Millorar la puntualitat de les persones en les activitats que es realitzen al centre.
 • . Erradicar el consum de tabac dins l’edifici de l’Institut .