MISSIÓ,VISIÓ I VALORS DE L’INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA:

MISSIÓ

Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat.

 

VISIÓ

L’Institut Esteve Terradas vol ser un centre de Secundària compromès permanentment amb la millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Cornellà de Llobregat i a la Comarca del Baix Llobregat. Pretenem ser un centre compromès amb les persones i els seus interessos en matèria educativa, que treballi per l’equitat i la inclusió i perquè els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític i que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat.

 

VALORS

L’Institut es defineix com integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, progressista, respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments i serveis que proporciona als seus alumnes, i vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui orientada per la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient.