Estudis

Es cursa anglès com a primera llengua estrangera a l’ESO  (currículum) i al batxillerat (currículum). A més, la llengua anglesa és una de les assignatures obligatòries del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i també s’estudia en alguns Cicles Formatius.