Projecte educatiu

El Projecte educatiu té per finalitat el plasmar de manera coherent l’acció educativa adoptada pel centre i ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui coordinada, progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.
La realitat del centre ha canviat substancialment en els darrers anys i fa que el PEC i altres documents s’hagin revisat i reelaborat tenint en compte el marc normatiu actual (LEC i el decret d’autonomia de centres). El projecte educatiu esdevé la màxima expressió de l’autonomia del centre i és l’element vertebrador de la seva activitat.
Aquest PEC s’ha elaborat tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes.

Per veure el Projecte educatiu de l’Institut Estany de la Ricarda cliqueu en aquest ENLLAÇ