Convalidacions

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l’alumnat d’ensenyaments de formació professional inicial. Les convalidacions obtingudes per aplicació d’aquesta normativa es traslladen a la documentació d’avaluació de l’alumnat principalment amb l’expressió “convalidat”, però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

Si es traslladen com a “convalidat” no seran computades a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOGSE o comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOE.

Descarrega’t la sol·licitud de convalidació* (pdf)

*Cal adjuntar a la sol·licitud certificat de notes del cicle formatiu on s’ha realitzat el mòdul o unitat formativa.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 30 de setembre de 2020

 

Convalidació directa

Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut.

Una convalidació directa és aquella que permet convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives aplicant una normativa publicada al BOE. Poden convalidar-se crèdits, mòduls o unitats formatives comuns, mòduls o unitats formatives LOE aportant cicles formatius equivalents LOGSE, o altres casos específics aportant determinats estudis oficials:

 • Per convalidar en un cicle formatiu LOGSE: aportant crèdits d’un altre cicle formatiu LOGSE segons l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003) i la correcció d’errada (DOGC 24.02.2003).
 • Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns (amb la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits d’un cicle formatiu LOGSE, si apareix en l’annex IV del Reial Decret del cicle LOE corresponent.

En qualsevol cicle formatiu també es pot aportar l’assignatura optativa Formació laboral de Batxillerat LOGSE.

Només es poden sol·licitar convalidacions directes si amb els estudis aportats s’obté una titulació oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu (principalment cicles formatius, Acreditació de competències professionals, Batxillerat LOGSE,…), sempre que siguin convalidables segons normativa.

No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.

 

Convalidació singular

Aquesta convalidació la resol de forma individual el Departament d’Ensenyament.

Una convalidació singular la pot sol·licitar l’alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns) sense cap normativa aplicable, si aporta:

 • Cicles formatius diferents al que es vol convalidar, no contemplats en la normativa
 • Cicles formatius LOE (nous) si es volen convalidar crèdits LOGSE (antics)
 • Ensenyaments reglats extingits (FP2,…)
 • Ensenyaments universitaris (finalitzats o només iniciats).
 • Ensenyaments reglats a l’estranger.
 • Altres casos particulars de formació reglada.

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars amb estudis que condueixin a l’obtenció d’un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar la convalidació per cursets i/o diplomes d’estudis no reglats.

Els títols oficials amb reconeixement a l’àmbit acadèmic només els expedeix l’Administració educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement acadèmic.

Si s’ha participat en un procés d’acreditació de competències professionals, només s’accepta el certificat de Qualifica’t per formació d’un cicle formatiu diferent. No s’accepten els altres certificats per a convalidacions singulars.

Amb estudis universitaris finalitzats es poden demanar i s’atorguen convalidacions singulars de crèdits Transversals LOGSE, la UF1-FOL LOE i els crèdits/mòduls/UF dels que ja hi ha precedent i consten a les taules de convalidacions publicades al web de l’IOC. També es poden demanar altres crèdits/mòduls/UF però caldrà estudiar la documentació aportada de cada cas.

Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però tenen algunes matèries superades, poden demanar les mateixes convalidacions com si els tinguessin finalitzats, però sempre caldrà estudiar la documentació presentada i, si correspon, només s’atorgarà si s’han superat un nombre mínim d’assignatures dels estudis universitaris.

Les sol·licituds de convalidacions singulars seran resoltes per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

L’alumnat sol·licitarà les convalidacions singulars en el centre educatiu i aquest les trametrà a la DG, adjuntant  la documentació i certificats requerits
Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud de convalidació
 • Fotocopia compulsada del títol
 • Certificat de notes
 • Programes de les matèries objecte de convalidació, en el cas d’estudis universitaris