Normes i funcionament

 

NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT DE L’ALUMNAT AL CENTRE

 

Permanència al centre.

 • No podeu sortir del centre ni durant les hores de classe ni durant l’esbarjo, llevat d’aquells casos en què així ho autoritzi la direcció del centre.
 • L’alumnat de Batxillerat i de Cicle Formatiu heu de romandre al centre quan falti un/a professor/a, treballant la feina encomanada pel/per la professional absent i essent vigilat pel professorat de guàrdia corresponent. De manera excepcional i considerant situacions específiques, es valorarà, per part de la direcció del centre i del/de la tutor/a corresponent, la possibilitat que  aquest alumnat pugui sortir de l’institut, sempre amb la prèvia autorització complimentada dels/de les pares/mares/tutors/es legals.

(Aprovat pel Claustre de Professors/es 28/06/13)

 

Tingueu cura de l’ordre a l’aula.

 • Manteniu la disposició de les taules establerta pel professorat (inclosa la distància entre  la
 • taula del/de la professor/a i la resta de taules).
 • Seieu correctament.
 • En aixecar les taules o les cadires feu-ho silenciosament.
 • Quan s’acabin les classes del dia, deixeu la cadira on seieu capgirada damunt la taula.
 • No ratlleu les taules, les cadires, les parets …
 • No poseu enganxines a l’aula.
 • Si no heu de canviar d’aula, no sortiu als passadissos en els canvis de classe.
 • No us quedeu a l’aula durant el temps que duri l’esbarjo, excepte si s’hi duu a terme una activitat acadèmica.

 

Heu de guardar l’ordre fora de l’aula.

 • No correu ni crideu pels passadissos.
 • No seieu a terra (utilitzeu els bancs).
 • Demaneu permís abans d’entrar a qualsevol lloc (truqueu a la porta i espereu resposta).
 • Eviteu qualsevol conducta irrespectuosa envers els altres.

 

Manteniu l’aula neta i endreçada.

 • No mengeu ni beveu a l’interior de l’aula.
 • No tireu objectes o papers darrera dels radiadors.
 • Utilitzeu les papereres.

 

Manteniu totes les instal·lacions netes.

 • Utilitzeu les papereres.
 • Només és permès de menjar i beure al vestíbul i al bar.
 • No és permès de menjar pipes ni xiclet en el recinte escolar pati inclòs.

 

Cal ser respectuós amb tothom.

 • Respecteu tots els companys de l’aula i també tots els alumnes del centre.
 • Respecteu i obeïu les ordres del professorat i del personal d’administració i serveis (PAS), tant a dins com a fora, en activitats relacionades amb el centre.
 • Respecteu els mestres, el PAS i l’alumnat del Col·legi d’Educació Infantil i Primària, amb els quals compartim edifici.
 • Respecteu les persones visitants.

 

Seguiu unes actituds de convivència adequades abans i durant la classe.

 • Heu d’ésser a l’aula abans que entri el/la professor/a. En cas contrari es considerarà com un retard.
 • Un/a alumne/a, per torns rotatoris, ha d’encarregar-se d’esborrar la pissarra abans que arribi el/la professor/a de la propera assignatura.
 • Heu de tenir preparat el material (exercicis, apunts, llibres,…) de la propera classe abans que arribi el/la professor/a, és a dir, heu de tenir una bona predisposició al treball.
 • Seguiu unes pautes de conversa: demaneu permís per intervenir dins un diàleg, guardeu silenci si parla un/a company/a o professor/a.
 • No interrompeu les explicacions del professorat sense motiu.
 • No manipuleu cap informació del taulell d’anuncis i procureu que estigui sempre en ordre.
 • No pengeu informació aliena al centre a les parets de les aules.
 • Si bé és el timbre el que delimita el començament i el final de les classes, un cop hagi tocat no es considerarà acabada fins que el/la professor/a així ho manifesti.

 

No podeu consumir begudes alcohòliques ni fumar (tant al centre com fora del centre durant les activitats escolars), d’acord amb la normativa vigent que prohibeix el consum de substàncies perjudicials per a la salut.

 

Pel que fa al material del centre i de l’aula.

 • Respecteu-lo.
 • Torneu-lo al seu lloc.
 • Tingueu sempre guix/retolador i esborrador (se n’ha d’encarregar el/la delegat/da)

 

Fotocòpies i altres serveis de consergeria.

 • Les fotocòpies es faran, de tres quarts de 09:00 a les 09.00, a l’hora d’esbarjo,  i de les 15:00 a les 15:10 hores. Per tant no es pot sortir a fer fotocòpies durant/entre les hores de classe. Preu: 0’06 euros.
 • El temps per a la realització dels altres serveis de consergeria us seran comunicats en el moment en que porteu l’encàrrec a fer. Els preus són els següents: impressions en pdf: 0,06 €, impressions en jpg: 0,10€, plastificacions A4:0,60 €, plastificacions A3: 0,90 i enquadernacions: 1,50 €.

 

Actituds acadèmiques.

 • Porteu sempre el material necessari per a cada matèria (llibres, llibretes, equip esportiu..)
 • Compliu les dates de lliurament de treballs i exercicis.
 • Distingiu entre un treball en equip i un treball individual (fer-lo en equip no vol dir copiar el que ha fet un/a altre/a company/a).
 • Distingiu els diferents aspectes que comporta l’estudi. Per exemple, fer els deures, repassar, fer esquemes, llegir, etc.
 • Planifiqueu el treball diari (utilitzeu l’agenda, el bloc de notes, etc.)

 

Assistència als exàmens.

Actuació en cas de faltes d’assistència en una hora d’examen o en les hores prèvies a aquest:

Quan l’alumne/a falta en una hora d’examen:

a)  En cas de malaltia:

 • Els pares o tutors legals s’han d’adreçar al/a la tutor/a per tal d’informar del cas. Si es considera oportú, es pot derivar el cas al/a la director/a del centre.
 • En cas de no justificar oficialment aquella falta d’assistència, l’alumne/a no tindrà dret a fer l’examen ni a presentar cap treball substitutori de l’examen. I en conseqüència, la nota d’aquell examen serà 0 i farà mitjana amb els altres parcials de la matèria.

b) En altres casos:

 • L’alumne/a s’adreçarà al tutor/a. Si es considera oportú, es pot derivar el cas al/a la director/a del centre.
 • En cas de no justificar degudament aquella falta d’assistència, l’alumne/a no tindrà dret a fer l’examen ni a presentar cap treball substitutori de l’examen. I en conseqüència, la nota d’aquell examen serà 0 i farà mitjana amb els altres parcials del matèria.

Quan l’alumne/a falta en les hores prèvies a un examen:

a) En cas de malaltia:

 • Els pares o tutors legals s’han d’adreçar al/a la tutor/a per tal d’informar del cas. Si es considera oportú, es pot derivar el cas al/a la director/a del centre.

b) En altres casos:

 • Els pares o tutors legals s’han d’adreçar al/a la tutor/a per tal d’informar del cas. Si es considera oportú, es pot derivar el cas al/a la director/a del centre.
 • En cas de no justificar degudament aquesta falta d’assistència, es considerarà falta injustificada i davant d’aquest fet, des d’allò que marqui la normativa oficial, s’actuarà en conseqüència.
 • Aquesta no assistència se li comptabilitzarà també com una falta d’actitud de l’àrea a la qual ha faltat.

(Modificat i Aprovat pel Claustre  30/06/16)

 

Assistència al centre de l’alumnat d’estudis post obligatoris

 • L’assistència dels alumnes al centre és obligatòria en totes les hores lectives. En cas de manca d’assistència reiterada, quan aquesta superi el 30%, de l’assistència total, i no estigui justificada,  es contemplarà la pèrdua de l’avaluació continuada.

 

 En cas de còpia en treballs i exàmens

 • Quan un alumne copiï en alguna activitat (exàmens, treballs, etc.), i el professor ho detecti, obtindrà un 0 de l’activitat en qüestió. També obtindrà un 0 en el % de la nota final de trimestre que correspon a l’actitud.

(Aprovat per Coordinació pedagògica 15/5/2013)

(Aprovat per Claustre 28/6/20013)

 

Seguiu uns hàbits d’higiene.

 • Dutxeu-vos habitualment i renteu-vos després de qualsevol activitat esportiva.
 • Canvieu-vos de roba després d’Educació Física o de practicar esport.
 • No us canvieu de roba dins de l’aula.

 

No és permès de portar el mòbil connectat dins el Centre.

 • S’ha de guardar desconnectat quan l’alumne és dins de l’aula.
 • Podrà utilitzar-se, per a fer-ne un ús pedagògic, en aquelles matèries que així ho sol·licitin, prèvia autorització de direcció i informat el Consell Escolar.
 • L’únic lloc on és permès tenir el mòbil connectat és al pati, a l’espai del bar i als passadissos a l’hora de l’esbarjo.
 • Tot mòbil que hagi estat requisat no es retornarà fins al cap d’una setmana (7 dies) i serà recollit pels pares o tutors legals de l’alumne.

 (Modificat i aprovat per claustre 30/06/2016)

 

Ús adequat dels  portàtils al centre.

 • L’ús inadequat dels portàtils, a criteri del professorat que ho detecti, comportarà la retirada, a l’instant, del portàtil i el seu posterior dipòsit al despatx de direcció, per un període d’una setmana
 • L’alumne/a serà exclòs/a de l’aula i s’omplirà un full d’exclusió. També s’apuntarà a la pissarra de la sala de professors, especificant-hi el nom de l’alumne/a i la data i l’hora de la incidència. Aquestes  tasques les haurà de dur a terme el mateix professor que sorprengui l’alumne/a. La nota d’actitud d’aquell trimestre en aquella àrea  serà un 0. En casos reincidents el període de temps de sanció doblarà  el temps de la sanció anterior. Per tal que l’alumnat pugui seguir l’activitat lectiva corresponent a l’àrea, caldrà preparar activitats alternatives relacionades amb la mateixa. Aquestes activitats s’hauran de fer a mà.
 • Aquesta normativa serà aplicable sempre que l’alumne/a sigui dintre del recinte escolar, és a dir, no es podrà utilitzar el portàtil ni a l’hora d’esbarjo ni durant l’hora del pati del migdia. En ambdós casos, i si per algun motiu l’alumnat els hagués d’utilitzar, caldrà el permís precís de direcció.

(Aprovat per Coordinació Pedagògica 2-02-12)

(Aprovat per Consell Escolar 9-02-12)

 

No és permès de portar aparells electrònics, reproductors de veu i/o imatge, tipus Ipod, MP3, MP4, PSP… connectats dins el centre.

 • L’únic lloc on es poden tenir connectats és al pati
 • Tot aparell que hagi estat requisat no es retornarà fins a final del curs lectiu, al mes de maig/juny.
 • En cas de desperfecte o sostracció el centre no se’n fa responsable i qualsevol gestió o despesa que se’n generi anirà s càrrec del/de la propietari/a de l’aparell.

(Aprovat pel Consell Escolar 26-10- 2010)

 

No es poden portar al centre càmeres fotogràfiques o de vídeo, o qualsevol altre aparell que pugui enregistrar o reproduir so i/o imatge, llevat que, per a la realització d’alguna activitat concreta, ho pugui autoritzar el/la director-a del centre o l’equip directiu.

 

No és permès de portar alguns materials de lleure o perillosos.

 • L’alumnat no podrà portar al centre material de lleure com patins, monopatins…, així com material perillós, navalles, cutters, punxons, eines…, l’ús dels quals pugui posar en perill la seva integritat física, la d’altres companys/es, o la de qualsevol altra persona dins el centre.
 • En cas que algú porti algun d’aquests elements, es recollirà i se li tornarà a final de curs.

(Aprovat per Claustre i Consell Escolar 14-04-05)

 

Retards

Els retards es contemplaran de la següent manera:

–  Els professors/es de l’àrea en què es facin els retards, els penalitzarà dins de la nota d’actitud de la seva assignatura, així com amb les mesures pedagògiques que consideri oportunes (recuperar hores, treballs extra, etc.)

– Cada 4 retards, l’alumne serà penalitzat pel tutor amb un full d’advertiment disciplinar. El recompte de retards es reiniciarà cada trimestre.

(Aprovat per Claustre el 13 de setembre de 2017)

 

Visites de pares/mares/tutors-es legals

 • Les visites de pares/mares/tutors/es legals al centre s’han de concertar, com a mínim, amb tres dies d’antelació, llevat dels casos que es puguin considerar greus o bé urgents. No s’atendran aquelles visites no programades i que suposin una interferència en l’horari lectiu dels membres de Direcció i del professorat del centre.
 • Des de Consergeria, s’ha detectat un augment de casos d’alumnes que s’obliden coses a casa (llibres, treballs, llibretes, l’esmorzar, alguna medicació, etc.). Ni Consergeria, ni el Centre podem ser un magatzem de descuits, a diari, ni es poden interrompre les classes, constantment, per aquest motiu. Per tant, s’atendran, només,  les sol·licituds urgents i sempre que no siguin reiterades. En altres circumstàncies, però que haurien de ser, també, comptades excepcions, serà l’alumne/a qui haurà d’anar a Consergeria a buscar l’encàrrec.