ACCÉS AL CICLE

ACCÉS AL CICLE

Com a cicle de grau superior cal haver superat el Batxillerat (preferiblement el d’Arts Escèniques).

S’ha de fer una prova d’accés. Aquesta està prevista durant el mes de juny i segons està publicat a la web del Departament d’Educació:

Prova específica d’accés al CFGS de Tècniques d’Actuació Teatral.

Continguts i criteris d’avaluació. D’acord amb el que estableix el Decret 85/2015, de 2 de juny, el Departament d’Educació convocarà anualment les proves d’accés al CFGS de Tècniques d’Actuació Teatral mitjançant resolució.

Cada centre farà pública la informació pel que fa a la durada de la prova i les característiques de les diverses parts, els materials necessaris, la roba adient per a la prova i el calendari de tot el procediment, d’acord amb el que determina la resolució anual.

La prova específica consta d’un exercici de caire pràctic dividit en diverses parts en què l’aspirant demostra les aptituds per a cursar el cicle amb aprofitament. Parts de la prova:


-Aptituds físiques pel que fa a:
• La consciència corporal
• La col·locació en l’espai
• La coordinació i precisió en els moviments
• La resposta a les consignes
• La reacció a les indicacions


-Aptituds vocals pel que fa a:
• L’articulació i pronúncia d’un text proposat
• La modulació, el volum i la tessitura de la veu
• L’expressió de les intencions d’un text
• La reacció a les indicacions proposades
• En el cas de prova de música, la interpretació de la partitura amb afinació, ritme, dicció i expressivitat


-Aptituds interpretatives pel que fa a:
• La concentració per a la interpretació
• L’expressivitat i la coherència amb la proposta
• La improvisació (en situacions individuals i/o grupals)
• El joc dramàtic en situacions grupals • L’actitud constructiva i d’escolta en situacions grupals
• La reacció a les indicacions proposades