CFGM Elaboració de Productes Alimentaris

Elaboració de Productes Alimentaris

 

CFGM

IA10

(2000 hores

 2 cursos acadèmics)

FAMÍLIA PROFESSIONAL

Indústries Alimentàries

 Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.
 Mòduls Professionals
Operacions de condicionat de primeres matèries. 132 hores
Tractaments de transformació i conservació. 264 hores
Processat de productes alimentaris. 297 hores
Processos tecnològics en la indústria alimentària. 198 hores
Primeres matèries en la indústria alimentària. 132 hores
Venda i comercialització de productes alimentaris. 66 hores
Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària. 66 hores
Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments. 66 hores
Principis de manteniment electromecànic. 66 hores
Formació i orientació laboral. 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores
Anglès tècnic. 99 hores
Síntesi. 66 hores
Formació en centres de treball. 383 hores
 Camp professional

Aquest professional exercirà l’activitat en petites, mitjanes o grans empreses, amb nivells molt diversos tant en la seva tecnologia com en la seva organització. Són treballadors o treballadores per compte aliè que s’integren en un equip de treball amb persones del seu mateix nivell de qualificació o inferior en què desenvolupen tasques individuals i en grup en les àrees funcionals de recepció de matèries primeres i materials, preparació i maneig d’equips de producció, control d’operacions d’elaboració, envasament i embalatge, de suport al control de qualitat, emmagatzematge i expedició de productes acabats.

En general, depenen orgànicament d’un comandament intermedi, a excepció de petites empreses o d’aquelles en què les operacions manuals encara tinguin rellevància, en les quals poden exercir funcions de supervisió d’operaris i dependre, en el seu exercici, directament de la direcció de producció.

 Principals ocupacions i llocs de treball
Personal elaborador de productes alimentaris.
Personal operador de màquines i d’equips per al tractament i per a l’elaboració de productes alimentaris.
Personal operador i controlador de línies d’envasament i d’embalatge.
Personal recepcionista i magatzemer.
Personal aplegador de matèries primeres i materials a les línies de producció.
Personal dosificador.
Personal supervisor de línia.