Licitació serveis neteja

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 1/2020)

(Degut a les mesures aplicades pel pla de contingència de la Generalitat la licitació queda prorrogadaveieu anunci-)

1. Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de Contractació:

Direcció de l’Institut Dr. Puigvert

Passeig Santa Coloma, 46 08030 Barcelona

NIF: Q5856285A

Mail: a8044922@xtec.cat

Web: agora.xtec.cat/iesdrpuigvert

b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Dr. Puigvert.

c) Número de l’expedient: 1/2020

2. Objecte del contracte:

a) Servei de neteja de l’Institut Dr. Puigvert.

b) Lloc d’execució: Municipi de Barcelona

c) Termini d’execució: el contracte s’iniciarà el 1/05/2020 i finalitzarà el 30/04/2021. Possibilitat de pròrroga per tres anys mes.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Regulació: no harmonitzada

4. Pressupost:

a) Import unitari preu hora netejadora: 15,85 € abans d’IVA

b) Import unitari preu hora especialista: 16,00 € abans d’IVA

c) Pressupost de licitació: 41.747,63 € abans d’IVA (50.514,63 € IVA inclòs).

d) Valor estimat del contracte: 183.689,55 € abans d’IVA

5. Garanties:

Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs

6. Consulta i obtenció dels plecs de la licitació: al web de l’Escola

7. Requisits específics del contractista:

Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de prescripcions tècniques.

8. Criteris de valoració:

Els criteris d’adjudicació es troben detallats a l’annex 4A i 4B del plec de clàusules administratives particulars

9. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci. Hora límit de presentació: 14:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Secretaria de l’Institut Dr. Puigvert.

2. Domicili: Passeig Santa Coloma, 46

3. Localitat: Barcelona, 08030

10. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Institut Dr. Puigvert

b) Domicili: Passeig Santa Coloma, 46

c) Localitat: Barcelona, 08030

d) Data: es comunicarà oportunament

11. Despeses de l’anunci:

L’import del present anunci serà com a màxim de 500 €.

(Document 20.064.083 publicat al DOGC)

Barcelona, 27 de febrer de 2020

Maria Araceli Segué Guerrero

Directora

Documentació: PCAP i PPT