Tècnic superior en HIGIENE BUCODENTAL

És competència general d’aquest tècnic promoure la salut de les persones i de la comunitat, programant i desenvolupant activitats preventives i assistencials, com a membre d’un equip de salut bucodental, executant dites activitats mitjançant l’exploració, detecció i registre de l’estat de salut/malaltia bucodental de les persones i organitzant i programant al seu nivell el treball, sota criteris de qualitat, seguretat i optimació de recursos, sota la supervisió corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:
a) Organitzar i gestionar al seu nivell l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet.
b) Explorar, detectar i enregistrar l’estat de salut/malaltia bucodental de les persones, sota la supervisió del facultatiu.
c) Prevenir les malalties bucodentals de les persones mitjançant intervenció directa.
d) Avaluar la salut bucodental de les persones i la comunitat mitjançant activitats de vigilància epidemiològica
e) Fomentar la salut bucodental de les persones mitjançant activitats d’educació sanitària i promoció de la salut.

sintesihigiene1 Aquest tècnic exercirà la seva activitat professional en el sector sanitari, en l’àrea d’atenció sanitària i de promoció de la salut, formant part d’equips de salut bucodental, d’equips de salut d’atenció primària o en unitats de promoció de la salut.
Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat són:
-En l’atenció primària i comunitària: unitats de promoció de la salut i unitats de suport d’higiene bucodental.
-En l’atenció especialitzada: serveis hospitalaris d’odontoestomatologia i cirurgia maxil·lofacial.
-El tècnic en higiene bucodental s’integrarà en un equip de prevenció i atenció sanitària, format per altres tècnics del seu nivell i tècnics de grau mitjà, coordinat i dirigit per un facultatiu.
-Aquest tècnic podrà participar en totes les activitats que es realitzin en la seva àrea de treball, inclosa la docència d’altres tècnics i la col·laboració en les activitats d’investigació i control epidemiològic que li siguin assignades.

Durada del cicle formatiu: 2000 hores.
Formació en el centre educatiu: 15840 hores
Formació en centres de treball: 416 hores .
L’horari del grup de matí: de 8:00 a 14:30
L’horari del grup de tarda: de 15:00 a 21:30

Crèdits:

1r curs:

MP01: Recepció i logística a la clínica dental (66 h)
MP02: Estudi de la cavitat oral (165 h)
MP03: Exploració de la cavitat oral (165 h)
MP07: Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants (132 h)
MP09: Primers auxilis (66 h)
MP10: Fisiopatologia general (165 h)
MP11: Formació i orientació laboral (99 h)

2n curs:

MP04: Intervenció bucodental (198 h)
MP05: Epidemiologia en salut oral (132 h)
MP06: Educació per la salut (99 h)
MP08: Pròtesi i ortodòncia (132 h)
MP12: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
MP14: Projecte (66 h)

Incompatibilitats del cicle:

  • Per tal de cursar MP04 cal haver aprovat MP02 i MP03 i haver cursat MP07 (assistència a les classes de MP07 durant el curs).
  • Per cursar FCT cal estar cursant o haver cursat 2n curs i no donar-se de baixa a cap UF en el moment de fer les FCT’s.
  • Per MP13 cal haver cursat tots els mòduls o estar cursant-los, excepte FCT, en el moment de fer el MP13.

Empreses col·laboradores per a realitzar les FCT:tallerhb1
Clínica del Dr. Clarós, Vitaldent El Prat, Vitaldent Viladecans, Clínica del Dr. Ametller, Clínica Abasté…

Activitats de suport a la tasca docent:
Sortides:
L’AHIADEC
Fòrum Dental del Mediterrani
Visita a laboratori dental

Xerrades:
A càrrec dels laboratoris: Oral-B, Dentaid, Straumann…