Acredita’t

 

CONVOCATÒRIA 2020-2021 (JULIOL 2020)

 

Llista definitiva dels resultats d’avaluació:

LLISTA DEFINITIVA RESULTATS D’AVALUACIÓ

 

Llista provisional dels resultats d’avaluació:

LLISTA PROVISIONAL RESULTATS D’AVALUACIÓ

Reclamacions del 20 al 25 de maig.

Llista definitiva: 26 de maig.

_____________________________________________________________________________

 

ACREDITA’T CONVOCATÒRIA 2021 OBERTA

Fase d’assessorament: 

Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la Fase d’Assessorament.

 1. a) Import ordinari: 26,00€
 1. b) Import amb bonificació del 50%: 13,00 €.
 1. c) Exempcions: no han d’ingressar cap import.

Acreditació de les bonificacions i exempcions  (

La persona interessada en que se li apliqui una bonificació o exempció ha de presentar la documentació acreditativa, dins del termini previst per la comissió avaluadora. Si no es presenta la documentació acreditativa caldrà ingressar l’import ordinari. (Estan descrites a la guia de l’aspirant). 

Bonificacions (13€):

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.
 • Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació (atur) tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions (Gratuït):

 • Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.
 • Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.
 • Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
 • Les persones que hagin fet la fase d’assessorament pel mateix ambit en convocatòries anteriors.

Fase d’assessorament

L’assessor es posara en contacte amb els participants que han estat acceptats a la PREINSCRIPCIÓ.

Tot seguit teniu informació i documents que us seran d’utilitat:

– Guia de l’aspirant

Al següent enllaç podeu consultar la informació que us pot interessar sobre el seguiment del procés Acredita’t 2020. Fent una lectura podeu resoldre alguns dels dubtes que tingueu.

Guia informativa de l’aspirant (Guia-aspirant_candidat_catala_V5)

– Dossier de trajectòria professional i formativa

Al següent enllaç podeu accedir al dossier que cal emplenar amb les dades corresponents referents a la vostra trajectòria professional i/o formativa:

Una vegada hagueu emplenat el dossier, reviseu la informació del següent apartat per enviar-la al centre que teniu assignat i sempre tenint en compte a quina qualificació professional  us inscriviu.

— Si algú vol renunciar a continuar el procediment, ens ha de fer arribar la comunicació de renuncia:

Comunicació de renuncia (Comunicacio_renuncia_participar)

– Documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa

Cal presentar un justificant (certificat) de tota la formació que tingueu relacionada amb la qualificació professional a la que us voleu inscriure, que no s’hagi facilitat anteriorment en la documentació de la preinscripció, i que heu indicat al dossier de trajectòria professional i formativa.

A més a més, cal adjuntar una copia de la titulació acadèmica més alta que disposeu (EGB, ESO, Batxiller, …), tal i com s’indica al dossier de trajectòria professional i formativa.

En el cas de disposar d’algun reconeixement d’unitats de competència i/o unitats formatives reconegudes en convocatòries anteriors, cal presentar el certificat corresponent que així ho demostri.

Si s’ha cursat cap cicle formatiu i s’ha superat o convalidat algun mòdul, cal presentar el certificat acadèmic que ho provi.

– Correus on enviar tota la documentació

Un cop heu fet el pagament de la Fase d’Assessorament tal i com se us indicarà en la reunió informativa , haureu d’enviar tota la documentació quan se us demani al correu:

institutdesales_acredita20-21@institutdesales.net-

__________________________________________________________________________________________

 

Llista definitiva d’admesos / exclosos a la fase d’avaluació: 

llista DEFINITIVA d’admesos exclosos AVALUACIÓ

Calendari d’avaluació CONVOCATÒRIA 2020-2021 (JULIOL 2020)

Calendari d’avaluació

Llista provisional d’admesos / exclosos a la fase d’avaluació: 

llista d’admesos exclosos AVALUACIÓ

Inscripció a la fase d’avaluació CONVOCATÒRIA 2020-2021 (JULIOL 2020)

 • MATRICULA:  Del 12 al 14 d’abril de 2021 ambdós inclosos.
 • LLISTA PROVISIONAL: 15 d’abril de 2021.
 • RECLAMACIONS: Del 16 al 22 d’abril de 2021.
 • LLISTA DEFINITIVA: 23 d’abril de 2021.

********************************************************************************************************************************************

Resultats definitius de la inscripció a la fase assessorament AAC 20-21 (17 febrer)

*****************************************

Resultats provisionals de la inscripció a la fase assessorament AAC 20-21 (11 febrer)

________________________________________________________________________________________

 

 

Nova convocatòria d’Avaluació i acreditació de competències professionals: ACREDITA’T CONVOCATÒRIA 2021 OBERTA

Àmbit: Higiene bucodental es convoquen 80 places.

Adreçat a aquells professionals que duen a terme tasques de gestió de l’àrea de treball en un gabinet bucodental, d’identificació de les característiques anatòmiques, fisiològiques i patològiques de l’aparell estomatològic per a la seva valoració i registre; d’exploració de l’estat de salut bucodental dels pacients o usuaris dels serveis de salut amb finalitats epidemiològiques i d’intervenció amb actuacions directes; d’avaluació de la salut bucodental de les persones i la comunitat, mitjançant activitats d’educació sanitària i promoció de la salut; de realització de tècniques odontològiques pròpies, delegades o d’ajuda dins de l’equip de salut bucodental.

Àmbit: Documentació i administració sanitàries es convoquen 80 places.

S’adreça a professionals que realitzen tasques d’elaboració de documents, presentacions professionals en diferents formats, administració de sistemes d’informació i arxiu, tant en suport convencional com informàtic.

Calendari

Termini de preinscripció

Termini de presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció: del 25 de gener fins el 31 de març de 2021, per al primer bloc d’oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s’adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.

Inici de les actuacions d’assesorament i avaluació

Cada comissió avaluadora ha d’establir el calendari d’actuacions dins del qual s’ha de completar tot el procediment.

Finalització de les actuacions

Els centres han de concloure el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals no més tard del 31 de desembre de 2021.

Sol·licitud de preinscripció

La preinscripció es tramita al web Tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web Avaluació i acreditació de competències professionals.

 1. Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, del 25 de gener fins al 31 de març de 2021, per al primer bloc d’oferta. La documentació justificativa dels requisits de participació s’adjuntarà a la mateixa sol·licitud de preinscripció.
 2. Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit, els quals es detallen a l’annex 2. No obstant si alguna persona vol presentar-se a més d’un àmbit, haurà de presentar la sol·licitud per als altres àmbits amb una petició genèrica.
 3. En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el resguard de la sol·licitud que els arribarà al correu electrònic que hagin especificat en la sol·licitud de preinscripció. El codi de la sol·licitud permet identificar-se per fer consultes.

La participació en aquest procediment implica l’autorització de la persona candidata a les administracions convocants perquè li trametin informacions relatives al procediment pels canals indicats a la sol·licitud.

La falsedat en les dades aportades, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

Inscripció a l’assessorament, l’avaluació i el reconeixement (si s’escau)

Les persones admeses a la preinscripció han de seguir les indicacions de l’institut assignat per continuar el procediment amb la inscripció a la fase d’assessorament, a la fase d’avaluació i al reconeixement (si s’escau). La inscripció a aquestes fases comporta el pagament dels preus públics corresponents.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

La manca de pagament comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l’exclusió de la convocatòria.

 Normativa

per la qual s’obre convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per als anys 2020 i 2021 i se n’estableixen les bases (DOGC núm. 8322, de 21.1.2021).

 

Més informació en   http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Correu de contacte:  institutdesales_acredita20-21@institutdesales.net

Dossier trajectòria professional:  català ( A773_V02_20_catala )  , bilingüe (AB773_V02_20_bilingue )

Guia de l’aspirant (Guia-aspirant_candidat_catala_V5 )

______________________________________________________________

Pagament fase d’assessorament

Termini de pagament de la fase d’assessorament fins el 30 de gener de 2021.

Més avall teniu el full de pagament.

Heu d’enviar  el resguard del pagament al correu: institutdesales_acredita20-21@institutdesales.net

Resum de la sessió d’avui:

Sessió informativa

Marc Normatiu:

RESOLUCIÓ PRE/1674/2020, de 9 de juliol

S’acreditaran aquelles Unitats de Competència (UC) de la/les Qualificació/ns Professional/s (QP) que hagin estat avaluades positivament, fet que permetrà obtenir una certificació acumulable per a l’obtenció, segons correspongui, d’un Certificat de professionalitat, o d’un Títol de formació professional o d’ambdós.

1.Fase d’assessorament: Identificació de les competències professionals de l’aspirant i del reconeixement que sol·licita.

 1. Fase d’avaluació: Demostració de les competències professionals de l’aspirant en relació a les UC (Unitats de Competència) de la certificació.
 1. Fase d’acreditació: Lliurament d’una acreditació de cadascuna de les UC (Unitats de Competència) que hagi superat l’aspirant en l’avaluació.

Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la Fase d’Assessorament.

 1. a) Import ordinari: 26,00€
 1. b) Import amb bonificació del 50%: 13,00 €.
 1. c) Exempcions: no han d’ingressar cap import.

Acreditació de les bonificacions i exempcions  (

La persona interessada en que se li apliqui una bonificació o exempció ha de presentar la documentació acreditativa, dins del termini previst per la comissió avaluadora. Si no es presenta la documentació acreditativa caldrà ingressar l’import ordinari. (Estan descrites a la guia de l’aspirant). 

Bonificacions (13€):

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.
 • Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació (atur) tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions (Gratuït):

 • Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.
 • Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.
 • Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
 • Les persones que hagin fet la fase d’assessorament pel mateix ambit en convocatòries anteriors.

Fase d’assessorament

Tots aquells que heu estat admesos en la preinscripció i que us correspongui el centre rebreu un correu electrònic, amb enllaç meet,  convocant-vos a una reunió INFORMATIVA TELEMÀTICA per explicar-vos el procés:

-Per a DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES:  DILLUNS 25 DE GENER A LES 17:00 hores.

-Per a HIGIENE BUCODENTAL:   DILLUNS 25 GENER A LES 18:30 hores.

Tot seguit teniu informació i documents que us seran d’utilitat:

Guia de l’aspirant

Al següent enllaç podeu consultar la informació que us pot interessar sobre el seguiment del procés Acredita’t 2020. Fent una lectura podeu resoldre alguns dels dubtes que tingueu.

Guia informativa de l’aspirant (Guia-aspirant_candidat_catala_V5)

Dossier de trajectòria professional i formativa

Al següent enllaç podeu accedir al dossier que cal emplenar amb les dades corresponents referents a la vostra trajectòria professional i/o formativa:

Una vegada hagueu emplenat el dossier, reviseu la informació del següent apartat per enviar-la al centre que teniu assignat i sempre tenint en compte a quina qualificació professional  us inscriviu.

Full de pagament

Al següent enllaç trobareu el full de pagament:

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.  (PAGAMENT ASSESORAMENT)

— Si algú vol renunciar a continuar el procediment, ens ha de fer arribar la comunicació de renuncia:

Comunicació de renuncia (Comunicacio_renuncia_participar)

Documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa

Cal presentar un justificant (certificat) de tota la formació que tingueu relacionada amb la qualificació professional a la que us voleu inscriure, que no s’hagi facilitat anteriorment en la documentació de la preinscripció, i que heu indicat al dossier de trajectòria professional i formativa.

A més a més, cal adjuntar una copia de la titulació acadèmica més alta que disposeu (EGB, ESO, Batxiller, …), tal i com s’indica al dossier de trajectòria professional i formativa.

En el cas de disposar d’algun reconeixement d’unitats de competència i/o unitats formatives reconegudes en convocatòries anteriors, cal presentar el certificat corresponent que així ho demostri.

Si s’ha cursat cap cicle formatiu i s’ha superat o convalidat algun mòdul, cal presentar el certificat acadèmic que ho provi.

– Correus on enviar tota la documentació

Un cop heu fet el pagament de la Fase d’Assessorament tal i com se us indicarà en la reunió informativa , haureu d’enviar tota la documentació quan se us demani al correu:

institutdesales_acredita20-21@institutdesales.net

 

 

Calendari orientatiu del procés ACREDITA’T

 • Gener 2021: reunió informativa sobre el procés per a tots els aspirants admesos.
 • Gener – març: fase assessorament.
 • Març – juny: fase avaluació.
 • Juny: entrega dels certificats d’acreditació i finalització del procés.

Resultat definitiu de preinscripció: 

Persones admeses:

Admesos resultat definitiu

Persones excloses per manca de justificació dels requisits de participació:

Exclosos resultat definitiu

NOTA:  a partir de l’11 de gener de 2021 es formalitzara la inscripció a la fase d’assessorament.  Anirem informant en aquesta pàgina de com es realitzarà aquest procés.

Resultats provisionals d’admesos i exclosos de la preinscripció:

 

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

Relació provisional de preinscrits admesos i no admesos en llista d’espera:

relacio provisional de preinscrits admesos i no admesos en llista d’espera DOCUMENTACIÓ I ADMINSTRACIO SANITARIES

Relació provisional de Exclosos de preinscripció:

relacio provisional de Exclosos de preinscripcio DOCUMENTACIO I ADMINSTRACIO SANITARIES

HIGIENE BUCODENTAL 

Relació provisional de preinscrits admesos i no admesos en llista d’espera:

relacio provisional de preinscrits admesos i no admesos en llista d’espera HIGIENE BUCODENTAL

Relació provisional de Exclosos de preinscripció:

relacio provisional de Exclosos de preinscripcio HIGIENE BUCODENTAL

 

Les persones interessades poden presentar al.legacions en relació amb l’admissió o l’exclusió a la preinscripció. Disposen de tres dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació del resultat provisional.  Les al.legacions s’han de presentar per correu electrònic al centre.

Aci teniu el model d’al·legacions:

Sol·licitud de reclamació-A523_V02_18

 

 

Avaluació i acreditació de competències professionals 20-21

Àmbit: Higiene bucodental es convoquen 40 places.

Adreçat a aquells professionals que duen a terme tasques de gestió de l’àrea de treball en un gabinet bucodental, d’identificació de les característiques anatòmiques, fisiològiques i patològiques de l’aparell estomatològic per a la seva valoració i registre; d’exploració de l’estat de salut bucodental dels pacients o usuaris dels serveis de salut amb finalitats epidemiològiques i d’intervenció amb actuacions directes; d’avaluació de la salut bucodental de les persones i la comunitat, mitjançant activitats d’educació sanitària i promoció de la salut; de realització de tècniques odontològiques pròpies, delegades o d’ajuda dins de
l’equip de salut bucodental.

Àmbit: Documentació i administració sanitàries es convoquen 30 places.

S’adreça a professionals que realitzen tasques d’elaboració de documents, presentacions professionals en diferents formats, administració de sistemes d’informació i arxiu, tant en suport convencional com informàtic.

 

Preinscripció
Cal consultar en la web Acredita’t els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades han d’emplenar, a través de la web Acredita’t, la Sol·licitud telemàtica de preinscripció, amb la qual obtenen un resguard de la sol·licitud, i enviar aquest resguard i la documentació justificativa dels requisits de participació -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). Es poden consultar les adreces
de correu electrònic de cada centre en el web Acredita’t.

Terminis
– Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020.
– Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
– Publicació del resultat provisional de la preinscripció: A partir del 10 de novembre de 2020 al web de cada centre.
– Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.

Requisits de participació:
Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020 els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
– certificat de registre de ciutadania comunitària,
– targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
– autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
– sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
2. Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3.
3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l’ 1 de setembre de 2020) tenir:
– Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació no formal.
– Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.

Per més informació poden consultar el web: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html