Tecnologia

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

Hi ha un antic proverbi xinès que diu…

 

                                                  Escolta-ho i ho oblidaràs,

                                                  mira-ho i ho recordaràs,

                                                  fes-ho i ho entendràs.

 

 Professorat

Els professors que us guiaran i acompanyaran en aquest camí de descobriment i de creació que representa la nostra matèria són per ordre alfabètic

 

Ramon Baena Iniesta

Enrique Borrás Camilleri

Carlos Juan Giménez

Laia Llauradó San Clemente

Pablo Yamuza García

 

La  Tecnologia a l’ESO i al batxillerat

              La Tecnologia és un tercer espai del coneixement, juntament amb les Ciències i les Lletres, que busca treure profit de les fonts d’energia i les propietats dels materials per resoldre problemes i satisfer necessitats, alguns tan concrets com la construcció d’un pont que permeti creuar un riu, però tan amplies i genèriques com la producció d’aliments, el transport de mercaderies, la  producció i transport d’energia o la reducció o eliminació de residus, entre molts altres dins d’una gairebé inabastable llista.

              La Tecnologia té un mètode propi, i aquest s’anomena el procés tecnològic, l’ homònim al mètode científic, però que a diferencia d’aquest no busca enunciar les lleis que regulen el que ja existeix a la natura o l’univers, sinó que busca donar una solució tècnica òptima a un problema o necessitat, tal com hem dit abans.  Aquest mètode de la Tecnologia aplicat de principi a fi adopta la forma de projecte, raó per la qual a la nostra matèria ens permet treballar a l’aula de forma natural un aprenentatge basat en projectes (ABP), així com adoptar de forma intrínseca un aprenentatge per competències.

              Com veieu són tants els àmbits amb les que la Tecnologia treballa com les solucions que podem idear davant d’un mateix problema o necessitat que plantegem a l’alumnat, raó per la qual el protagonisme en no poques ocasions passa a les seves mans, trobant així la llibertat a la seva imaginació i creativitat.  De fet, no és gens estrany també que el legislador hagi volgut posar l’accent en el gran nombre de contextos en els que l’alumnat treballarà la matèria a l’ESO que el nom que li han posat va en plural: Tecnologies. Però anem a pams, és a dir, curs a curs, per tal de què us pugueu fer una idea del que treballareu:

 

Tecnologies a 1r d’ESO:

 • Què és la Tecnologia ?
 • El procés tecnològic: el mètode de la Tecnologia
 • L’aula de Tecnologia i les seves normes de funcionament.
 • Les eines i les seves normes d’ús i seguretat.
 • Dibuix tècnic: Les idees abans de fer-les realitat cal representar-les en un paper.y6
 • El nostres primers projectes per assajar la Tecnologia. (per exemple, un joc d’eines o un joc Tangram)
 • L’aula d’informàtica: el nostre altre espai de treball.

Tecnologies a 2n d’ESO:

 • El món i l’electricitat: Generació, transport i distribució. Impacte ambiental.
 • Circuits i motors elèctrics: Efectes, magnituds, mesures, elements i aplicacions.
 • El dibuix assistir per ordinador (DAO).
 • La fabricació digital. La impressió 3D.
 • Programació I: Algorismes, estructures de dades i programes als ordinadors i als dispositius mòbils.
 • Els projectes a 2n d’ESO: els processos tecnològics.

 

Tecnologies a 3r d’ESO:

 • Les estructures resistents: Forces, esforços, propietats, dissenys, simulacions.
 • Màquines i mecanismes.
 • Màquines tèrmiques.
 • Internet, comunicacions i xarxes de dades.
 • Creació de blogs i pàgines web.
 • Programació II. Projectes 2

Tecnologia a 4t d’ESO:

 • Introducció a l’electrònica analògica i l’electrònica digital.
 • Programa d’innovació didàctica “Impulsem la Robòtica. Tecnologies creatives a l’aula”
 • Projecte de robòtica.
 • L’habitatge. Projecte de domòtica
 • La pneumàtica: Nocions, elements, circuits i aplicacions. Projecte amb pneumàtica.

 

Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula

S’hi tracta d’un projecte d’innovació pedagògica a la matèria de Tecnologia de 4t d’ESO, el qual gira al voltant de l’ aplicació d’un aprenentatge basat en projectes (ABP)  utilitzant la plataforma de hardware lliure Arduino. El nostre centre ha format part d’aquest projecte en les tres darreres edicions.

El programa està concebut per ser desenvolupat en dues fases. En la primera fase, anomenada amb tota lògica, d’experimentació, l’alumnat seguint també un ABP, ja que les experiències han girat contextualitzades a través de petits projectes on l’alumnat té l’oportunitat d’aprendre descobrint, assajant, explorant, modificant i, inclús, reinventant, tot plegat amb la finalitat d’assolir un aprenentatge més profund i significatiu, alhora que permet una millor acomodació a la particular diversitat de capacitats i interessos de l’alumnat.

A la segona fase del programa, anomenada, d’experimentació, l’alumnat seguint també un ABP i aprofitant tot l’aprés a la fase d’experimentació, té l’oportunitat de posar en marxa la seva imaginació i creativitat en la realització d’un projecte, que després haurà de difondre i exposar a la seva finalització. Els tipus de projectes abasten camps com l’eficiència energètica, esport, ajudes a persones amb discapacitat sensorial, impressió 3D, seguretat vial i la domòtica

 

 

 

David Cuartielles, cofundador d’Arduino, jugant amb nosaltres a la Fira

 

L’alumnat gaudeix mostrant i explicant els seus projectes.

 

Els alumnes aprèn tenint com a objectiu la consecució d’un repte

 

Informàtica a 4t d’ESO:

La finalitat principal del currículum de la matèria Informàtica de quart curs d’ESO és l’adquisició d’un conjunt de coneixements, destreses, actituds i aptituds que els facilitin l’aprofitament de les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació en la seva interacció, present i futura amb l’entorn social.  Es pretén aconseguir que els nois i noies siguin capaços d’integrar els aprenentatges que adquireixin al llarg del curs en qualsevol àmbit.

 

 • Ofimàtica.
 • Base de dades.
 • Sistemes operatius.
 • Hardware informàtic.
 • Xarxes informàtiques.
 • Iniciació a la programació.
 • Edició de so, imatge i vídeo.

 

                                           La Tecnologia al batxillerat

              La presència de la Tecnologia al batxillerat ve de la mà de tres matèries de modalitat: Tecnologia Industrial 1  a primer de batxillerat,  la Tecnologia Industrial 2  i  Electrotècnia  a segon de batxillerat.

Les nostres pretensions fonamentals al batxillerat, així com la manera en què plategem les nostres matèries queden resumides de la manera següent:

 • Contribuïm a què l’alumnat trobi el seu propi camí formatiu (per tant, no pretenem fer formació professional).
 • Preparem per a estudis posteriors: fonamentalment enginyeries, arquitectura i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de caràcter tècnic.
 • Volem que el nostre alumnat aprengui a través de l’anàlisi, la recerca i la pràctica:
  • Pràctiques d’ensinistrament en tècniques d’ús d’eines, instruments, cerca, selecció, elaboració i presentació de la informació, etc.
  • Petits projectes, simulacions i muntatges (mecanismes, circuits elèctrics, pneumàtics, electrònics, control, etc.)

 

Tecnologia Industrial I

              Matèria que representa una continuïtat natural a la Tecnologia de l’ESO, però amb un major rigor i profunditat tècnica que l’assolida a l’etapa anterior.  Els quatre pilars en la que es basa la matèria són  l’energia, els materials, les màquines i circuits i els sistemes d’organització.  A primer de batxillerat ja s’hi comença també a treballar els punts fonamentals de les proves d’accés a la universitat (PAU) que eventualment l’any següent els punts que s’hi treballen són:

 • L’energia elèctrica. Circuits elèctrics en corrent continu. Lleis fonamentals. Aplicacions de l’electricitat.
 • Instal·lacions elèctriques domèstiques. La Domòtica i la Inmòtica.
 • La programació: una visió pràctica per a l’aprenentatge basat en projectes.
 • Principis bàsics de les màquines. Estàtica. Màquines simples.
 • Els mecanismes de transmissió i transformació del moviment.
 • Accionaments pneumàtics: La pneumàtica a la indústria.
 • Les fonts d’energia. Centrals productes d’energia elèctrica.
 • Els materials. Propietats i assajos.

Tecnologia Industrial II

              Matèria dissenyada al nostre centre que no precisa forçosament haver estudiat la Tecnologia Industrial I  de primer de batxillerat. I és que amb un enfocament eminentment pràctic i també preparatori per a les Proves Accés a la Universitat (PAU), així com a una amplíssima varietat de cicles formatius de grau superior (GFGS) de la formació professional específica, la matèria abasta el seu currículum de la manera següent:

 • L’era digital a la indústria: Els Sistemes digitals.
 • Els Sistemes automàtics: De l’automatització cap a la indústria 4.0
 • Els principis bàsics de funcionament de les màquines. Les claus per a la resolució dels exercicis de les PAU.
 • Les màquines tèrmiques: motors tèrmics i màquines refrigeradores.
 • Principi de les màquines elèctriques i el corrent altern vs el corrent continu.
 • Les màquines elèctriques: Generadors, motors i transformadors.
 • Instrumentació i normalització industrial.
 • L’ Organització industrial: la clau de l’èxit

 

Electrotècnia

Matèria de gran interès tècnic que no requereix de coneixements previs, ja que s’hi comença des de  0, i que comparteix lògicament part dels continguts curriculars de Tecnologia Industrial. I és que igualment amb un enfocament eminentment pràctic i alhora preparatori per a la selectivitat, així com per un gran nombre de cicles de grau superior (CFGS), la matèria estudia tot el que està relacionat amb la producció, transport i distribució  de l’energia elèctrica, així com les aplicacions que se’n deriven. En definitiva, els seus continguts queden detallats i resumits de la manera següent:

 • Naturalesa de l’electricitat. Fenòmens i magnituds.
 • Lleis elèctriques i anàlisi de circuits en corrent continu.
 • Components elèctrics passius dels circuits elèctrics.
 • El corrent altern (monofàsic i trifàsic).
 • Introducció a l’ Electrònica analògica i digital.
 • Control i automatització.
 • Màquines elèctriques: Tipus, principis de funcionament, característiques i aplicacions.
 • Instal·lacions elèctriques. Elements i càlculs de seccions.

Llibres de text:

 • Tecnologia 1r ESO

Francesc Garófano, Roger Hoyos, Jordi Regalés.

Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-9559-5

 • Tecnologia 2n ESO

Francesc Garófano, Roger Hoyos, Jordi Regalés

Editorial McGraw-Hill. ISBN:978-84-486-0950-4

 • Tecnologia 3r ESO

Francesc Garófano, Roger Hoyos, Jordi Regalés

Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-9563-2

 • Tecnologia 4t ESO

Francesc Garófano, Roger Hoyos, Jordi Regalés

Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-486-0947-4

 • Tecnologia Industrial 1r batxillerat

Juan Joseph i Gual, Roger Hoyos García, Jaume Garavé i Berengué, Francesc Garofano i Montoro, Francesc Vila i Grabulosa.

Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-486-1154-7

 • Tecnologia Industrial 2n batxillerat

Juan Joseph i Gual, Jaume Garavé i Berengué, Francesc Garofano i Montoro, Francesc Vila i Grabulosa.

Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-486-1136-1

 • Electrotècnia

Miquel Guash, Marina Borrego, Jordi Joan

Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481- 7000-4