Filosofia

Presentació.

En aquest curs 2020-2021 el Seminari de Filosofia està integrat per Marta Montserrat, Victòria Salvadó Poy i Rafael del Pino (CAP de departament). També hi forma part Maria José Humanes (professora de religió).

Breu ressenya de les matèries impartides.

Educació Eticocívica:

2on i 4t ESO

Assignatura comuna

1 hora setmanal

Educació sexual i afectiva:

3er de la ESO

Assignatura Optativa

2 h setmanals

Filosofia:

4rt de la ESO

Assignatura optativa

3h setmanals

Filosofia:

1r de BTX

Assignatura comuna

2h setmanals

Psicologia.

1er de BTX

Assignatura Optativa

2 h setmanals

Sociologia.

1r de BTX

Assignatura Optativa

2 h setmanals

Historia de la Filosofia.

2n de BTX

Assignatura comuna

3 h setmanals.

EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA 2on i 4t d’ESO

Continguts

 1. a) Capacitat crítica i iniciativa personal.
  b) Valors ètics per una societat democràtica.
  c) Ciutadania en un món global.
  d) Interpretació de les conseqüències socials de la globalització de l’economia.

EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA

Continguts

Els continguts a treballar al llarg de l’assignatura seran el següents:

 1. Introducció.[La necessitat d’una educació sexual i afectiva a l’escola]
 2. Anàlisi del concepte de sexualitat.
 1. La revolució freudiana.
 2. Sexualitat animal i sexualitat humana.
 3. Dimensions de la sexualitat humana: reproducció, hedonisme i afectivitat

3.Anatomia i fisiologia de la sexualitat.

 1. La pubertat i l’adolescència: els canvis fisiològics i psicològics.
 2. Coneixement del nostre cos: com són i com funcionen l’aparell genital masculí i femení.
 3. Anàlisi dels rols genèrics de sexe: rerefonssòcio-educacional

 

4.Sexualitat i reproducció[Anàlisi de la sexualitat des de la seva vessant reproductiva]

 1. Sexualitat i reproducció.
 2. Planificació familiar i mètodes anticonceptius. [Quins són, quan s’han d’utilitzar i de quina manera].
 3. Fecundació i reproducció: natural i artificial.
 4. L’avortament: regulació legal i problemàtica.

5.Sexualitat i plaer [Anàlisi de la sexualitat des de la vessant del plaer]

 1. Vessant biològica: resposta fisiològica.
 2. Vessant cultural: anàlisi dels conceptes de normalitat i diversitat sexual.

6.Sexualitat i afectivitat. [Anàlisi de la sexualitat des de la vessant afectiva]

 1. L’enamorament. Amor i matrimoni a la història.
 2. La relació de parella:

7.Sexualitat i salut.

 1. Les malalties de transmissió sexual: classificació, com es transmeten i com prevenir‑les.
 2. Sexualitat i consum de drogues.
 3. L’addicció al sexe.

 

8.Sexualitat i societat de consum.[La sexualitat com a objecte de consum i la seva instrumentalització en la incitació al consumisme]

 1. Publicitat i sexe.
 2. El mercat del sexe:
 3. Erotisme i pornografia.
 4. La prostitució.
 5. Els serveis de contacte (Dating) i el cibersexe.

 

9.Sexualitat i llibertat. [Atemptats contra la llibertat sexual de les persones]

 1. La violència masclista.
 2. L’assetjament sexual (Presencial i virtual).
 3. La violació.
 4. Els abusos a menors.
 5. La discriminació per raons d’orientació i identitat de gènere.
 6. Els atemptats contra la privacitat sexual de les persones.

FILOSOFIA 4rt d´ESO

Bloc 1: La filosofia i el filosofar

 1. Què és la filosofia?
  1. La reflexió filosòfica.
  2. Filosofia, ciència i pseudociència.
 2. Com és la filosofia?
  1. Veritat, opinió, saber.
  2. Les estructures de l’argumentació.
  3. Anàlisi crítica de la validesa dels arguments.
  4. Com es pot escriure filosofia.
 3. Alguns exemples de temes filosòfics.
  1. La distinció entre aparença i realitat.
  2. La mort i el sentit de la vida.
  3. Val la pena actuar bé?
  4. Podem provar l’existència de Déu?
  5. Tenen drets els animals?
  6. Altres.

Bloc 2: La dimensió personal de l’ésser humà.

 1. Què caracteritza l’ésser humà?
  1. Determinants biològics i culturals.
  2. El llenguatge.
  3. Ment i cos. Humans, animals, clons, zombis i ciborgs.
 2. Què és la persona?
  1. Emotivitat, sentiments i pensament.
  2. Els conformadors socials de la identitat personal: gènere, socialització, rols i estatus, institucions, cultura.
  3. L’autoconeixement.
  4. La dignitat de la persona.
 3. Què és actuar com a persona?
  1. L’acció intencional: deliberació, fins, mitjans, conseqüències.
  2. La llibertat, la voluntat, el determinisme i la responsabilitat.
  3. La moralitat: Relativisme moral i absolutisme moral.
  4. La felicitat i el bé.

Bloc 3: La dimensió social de l’ésser humà.

 1. Quin paper tenen els altres?
  1. La diferència i la discrepància.
  2. La convivència en el pluralisme.
  3. L’amor. La relació d’amistat.
 2. Per què hi ha comunitats polítiques?
  1. Origen i necessitat de l’estat.
  2. La justícia i el dret. Hi ha una justícia universal?
  3. L’acció política. Formes de participació.
  4. L’autoritat política i la desobediència civil.
 3. Altres àmbits de l’acció humana.
  1. L’art i l’experiència estètica.
  2. La responsabilitat ecològica: el medi ambient i les obligacions amb les generacions futures.
  3. L’acció transformadora.

PSICOLOGIA de 1r de batxillerat

Primer trimestre

1.-Què estudia la psicologia?
2.-De la psicologia filosòfica a la psicologia científica
3.-El conductisme
Segon trimestre
4.-La psicoanàlisi
5.-Jean Piaget i la psicologia evolutiva
Tercer trimestre
6.- Immigració i integració.
7.- sociologia i política.

SOCIOLOGIA de 1r de batxillerat

Primer trimestre

1.- Què estudia la sociologia?

2.- De la sociologia filosòfica a la sociologia científica.

3.- Sociologia clàssica i sociologia moderna

Segon trimestre

4.- L´estructura i les institucions socials: la família; l´escola; polítiques i econòmiques

5.- Mètodes de la sociologia.

6.- La demografia.

Tercer trimestre

7.- Els fluxos socials.

8.- La sociologia contemporanea.

FILOSOFIA de 1r de Batxillerat

El saber filosòfic
a) Caracterització de la filosofia com a activitat de coneixement, diferent de la b) ciència, la religió i el coneixement ordinari.
c) Reconeixement i valoració de la racionalitat teòrica i pràctica de la filosofia en relació amb el coneixement, la veritat i els valors.
d) Identificació i plantejament d’alguns problemes fonamentals de la filosofia i de les seves principals solucions, com ara qüestions relatives a la realitat, el coneixement, la veritat, l’ésser humà o el seu comportament.

L’ésser humà: persona i societat

a) Descripció de la dimensió biològica i sociocultural de l’ésser humà, entenent que les nostres capacitats naturals es desenvolupen en societat i es modelen culturalment.
b) Caracterització de la relació lingüística i simbòlica de l’ésser humà amb el món.
c) Explicació d’algunes concepcions filosòfiques sobre l’ésser humà i la polèmica que comporten, i plantejament crític del concepte de persona i les seves implicacions d’àmbit legal i moral.

L’acció: llibertat i responsabilitat
a) Descripció de l’acció humana, tipus i característiques. Reconeixement del problema de la llibertat i el determinisme.
b) Caracterització de l’acció moral i de l’acció racional, i anàlisi dels seus fonaments. Plantejament de la responsabilitat en contextos normatius, legals i morals.
c) Explicació d’algunes teories ètiques en relació amb els ideals de felicitat i justícia, i de la polèmica que comporten.

La política: democràcia i ciutadania
a) Reconeixement de la dimensió política i ciutadana de l’ésser humà, de les diferents interpretacions de la ciutadania i de la seva dimensió moral. Explicació de l’origen i la fonamentació filosòfica de la ciutadania.
b) Caracterització del poder polític, l’estat de dret i la democràcia i reconeixement dels arguments filosòfics en què es fonamenten. Plantejament crític de les relacions entre la idea de justícia, la llei i el poder polític.
c) Anàlisi i reflexió crítica sobre alguns conflictes latents i emergents de les societats actuals, com el problema mediambiental, els moviments migratoris, les desigualtats econòmiques, la globalització o les formes de participació democràtica per mitjà de les noves tecnologies.

PSICOLOGIA SEGON DE BATXILLERAT

Primer trimestre

TEMA 1: FILOSOFIA, CIÈNCIA I PSICOLOGIA

TEMA 2: FONAMENTS BIOLÒGICS DE LA CONDUCTA

TEMA 3: APRENENTATGE

Segon trimestre

TEMA 4: CONCEPTES FONAMENTALS DE LA PSICOANÀLISI (monogràfic)

– teoria de la personalitat

– teoria dels instints

– teoria de la sexualitat

– els somnis

– teoria de la cultura

Tercer trimestre

TEMA 5: LA PSICOLOGIA COGNITIVA

TEMA 6: LA PSICOLOGIA SOCIAL

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA de 2n de Batxillerat

Continguts

La filosofia antiga i medieval
a) Plantejament del problema de la naturalesa i del coneixement en els inicis de la reflexió filosòfica, en Plató i Aristòtil.
b) Plantejament del problema de l’ésser humà, la moral i la política en els sofistes, Plató i Aristòtil.
c) Identificació dels principals corrents de pensament hel·lenístic i valoració de la importància de la ciència alexandrina.
d) Anàlisi de les relacions entre filosofia i religió en el període medieval.
e) Estudi del pensament d’almenys dos autors o autores d’aquest període, entre els quals hi ha Sòcrates, Plató, Aristòtil, Epicur, Sèneca, Agustí d’Hipona i Tomàs d’Aquino.

La filosofia moderna
a) Anàlisi de les relacions entre ciència, filosofia i religió en la modernitat.
b) Distinció entre racionalisme i empirisme en relació amb el problema de l’origen del coneixement i la veritat. Valoració dels intents per superar les visions contraposades mitjançant la síntesi.
c) Comparació de les teories ètiques i polítiques de diferents pensadors moderns.
d) Anàlisi del concepte de raó il·lustrada i de la idea de progrés. Valoració de la seva influència en la configuració del pensament modern.
e) Estudi del pensament d’almenys dos autors o autores d’aquest període, entre els quals hi ha Maquiavel, Galileu, Descartes, Newton, Hobbes, Locke, Hume, Rousseau i Kant.

La filosofia contemporània
a) Reconeixement de diferents alternatives ideològiques sobre el treball humà i la riquesa que se’n deriva en el context de la revolució industrial.
b) Anàlisi de la crisi de la raó il·lustrada i de la idea de progrés a inicis del segle XX. Valoració de les conseqüències d’aquesta crisi en la construcció de l’individu i la societat contemporànies.
c) Explicació de la problemàtica generada per la filosofia del segle XX en relació amb el llenguatge i la ciència.
d) Anàlisi d’alguns problemes que afronta la reflexió filosòfica actual en el camp de l’ètica i la política.
e) Estudi del pensament d’almenys dos autors o autores d’aquest període, entre els quals hi ha Stuart Mill, Marx, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, Popper, Ortega, Sartre, Arendt i Foucault.

 • Premis del departament de Filosofia. (fet)

El curs passat la nostra alumna Mar Artigas va ser mereixedora de dos premis pel seu treball de recerca tutoritzat pel nostre Departament de Filosofia.

El  seu treball ELS ESTERIOTIPS DE GÈNERE A LA PUBLICITAT DE PERFUMS, va ser guardonat primerament  amb el premi “CIUTAT DEL PRAT” i posteriorment també va rebre el premi d’EduRecerca del Baix Llobregat. Aquest és un premi d’igualtat dintre la modalitat del Consell de Dones del Baix Llobregat.