Psicopedagogia

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PSICOPEDAGOGIA)

És un servei d’atenció, assessorament i orientació a l’alumnat, famílies i equip docent. Es treballa en dos àmbits: atenció directa-docència a l’alumnat i en matèria de suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar.

1.-Composició del departament . Curs 2021-2022

Educadora SIEI : Montse Anglada

Psicopedagoga del centre i cap de departament:Mª Carmen Díaz.

Psicopedagoga i tutora de la SIEI: Mónica Bellver

Psicopedagoga  SIEI ( mitja dotació ): Rosario González

Mestra d’audició i llenguatge al SIAL: (mitja dotació): Alba Ruf

2.- Composició dels professionals externs de psicopedagogia:

Psicopedagog de l ‘EAP: Carles Martínez

Treballadora social EAP:Eva Villa

Logopeda del CREDA: Sonia Pano

Professora de religió de l’Institut: Mª José Humanes: realitza suport al SIEI.

3.- Funcions  del departament de psicopedagogia :

En el nostre centre i dins del pla a la diversitat , fem docència en:

. A l’Institut disposem de una SIEI  com a mesura d’atenció per l’lumnat amb més necessitats educatives especials, on es treballen les àrees instrumentals i es porten a terme diferents projectes: educació emocional, hort escolar….Està portada per 1’5 psicopedagogues del centre.

. Disposem de un PDC- Aula oberta: una de les psicopedagogues imparteix matèria d’orientació i castellà. L ’orientació acadèmica i professional, per ajudar a contribuir a l’èxit acadèmic i professional de l’alumnat.

. Portem a terme petits grups d’atenció setmanal per l’alumnat amb necessitats educatives especials i/o dificultats d’aprenentatge, per tal d’ajudar-los en el seu creixement personal i escolar. El porta a terme la psicopedagoga del centre.

. Disposem d’ un agrupament per alumnat amb discapacitat auditiva: els referents i les persones que realitzen el suport educatiu als alumnes són la SIAL i la logopeda del CREDA.

 

Dins de la funció de la psicopedagoga de l’institut es realitzen les següents funcions:

. Atenció directa a alumnat, famílies i suport tècnic a l’equip docent, portant a terme avaluacions psicopedagògiques de l’alumnat per tal d’identificar les fortaleses i les barreres que en dificulten l’aprenentatge.

. Contribuir a la millora del desenvolupament i formació global de l’alumnat, incidint específicament en l’ atenció a la diversitat. A primer d’ESO es valora, en coordinació amb la coordinadora de nivell de 1r i coordinadora pedagògica, els alumnes per formar part dels grups de diversitat de primer. Es fan  coordinacions de traspàs primària-secundària amb els centres vinculats, i es dona a conèixer a l’equip docent de primer.

. Es realitza un full d’informació al professorat  per tal de donar a conèixer les necessitats, dificultats que pugui tenir l’alumnat (ANEE, NESE.. i alumnat amb diagnòstics externs, ex. Dislèxia, TDAH….es fan arribar a l’equip docent que realitza l’atenció de l’alumnat.

. Es porta a terme un suport tècnic a l’equip docent pel que fa a la funció tutorial, tant als docents com a les tutories i coordinacions, per a un millor acompanyament a l’alumnat i a les famílies: es fan xerrades d’orientació en totes les tutories dels nivells de 3r i 4t d’ ESO. Fem orientació en l’ àmbit personal, acadèmic i professional a l’alumnat amb necessitats educatives especials i amb més dificultats d’aprenentatge. S’ha dissenyat un document orientador al finalitzar l’etapa obligatòria.

. Col·laboració en els plans individuals per a tot l’alumnat que ho requereix.

. La psicopedagoga participa a la CAD i a les Comissions Socials, així com a la xarxa d’orientació a nivell de territori, per tal de fer el seguiment i l’avaluació de les mesures més adients per a cada alumne/a. També per establir criteris i prioritzacions de les diferents mesures d’atenció a la diversitat .

. Fem el seguiment de l’alumnat que presenta altes capacitats, tant en els aspectes emocionals com personals. Aquest curs, continua el projecte d’ampliació curricular adreçat a aquest alumnat i d’altres amb alt rendiment.

. Es fan coordinacions amb els serveis externs ( CSMIJ, tractaments privats, serveis educatius del departament d’ educació….).

.  Portem treballs de recerca de l’alumnat de Batxillerat, propis de l’especialitat.

. Es dona informació i s’ajuda a les famílies susceptibles de fer demanda de les beques per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.