Orientació educativa (Psicopedagogia)

DEPARTAMENT D’ ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PSICOPEDAGOGIA)

Es un servei d’ atenció, assessorament i orientació als alumnes, famílies i equip docent. I es treballa en dos àmbits: atenció directa-docència  als alumnes i en matèria de suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar.

1.-Composició del departament . Curs 2019-2020

Educadora SIEI : Montse Anglada

Psicopedagoga del centre i cap de departament, i tutora de l’ aula d’ acollida:Mª Carmen Díaz.

Psicopedagoga i tutora de la SIEI: Graciela Monés

Psicopedagoga  SIEI ( mitja dotació ): Rosario González

Mestra d’ audició i llenguatge al SIAL: (mitja dotació): Ana Jara Gónzález

2.- Composició dels professionals externs de psicopedagogia:

Psicopedagog de l ‘EAP: Carles Martínez

 Treballadora social EAP:Eva Villa

Logopeda del CREDA: Victoria García

Professora de religió del Institut: Mª José Humanes: realitza suport al SIEI i a aula d’ acollida.

3.- Funcions  del departament de psicopedagogia :

En el nostre centre i dins del pla a la diversitat , fem docència en:

. En el Institut disposem de una SIEI  com a mesura d’ atenció pels alumnes amb més necessitats educatives especials, on es treballen les àrees instrumentals i es porten a terme diferents projectes: educació emocional, hort escolar….Està portada per 1’5 psicopedagogues del centre.

.Disposem de un PDC- Aula oberta: una de les psicopedagogues imparteix matèria d’ orientació i castellà. L ’ orientació acadèmica i professional, per ajudar a contribuir a l’èxit acadèmic i professional dels alumnes.

. Disposem   de la mitja dotació d’aula d’ acollida per atendre a l’ alumnat nouvingut per fer el seguiment emocional i afavorir l’ aprenentatge de la llengua vehicular d’ aprenentatge. Està atès per la psicopedagoga del Institut:  5 hores setmanals, i altres 4 hores tenim el suport d’ una professora d’ un altre departament.

. Portem a terme petits  grups d’ atenció setmanal pels alumnes amb necessitats educatives especials i/o dificultats d’ aprenentatge, per tal d’ ajudar-los en el seu creixement personal i escolar. Aquest curs, hi ha dos grups a primer d’ ESO i un petit grup a tercer d’ ESO. El porta a terme la psicopedagoga del centre.

. Disposem d’ un agrupament per alumnat amb discapacitat auditiva: els referents i les persones que realitzen el suport educatiu als alumnes són la SIAL, i la logopeda del CREDA.

Dins de la funció de la psicopedagoga del institut es realitzen les següents funcions:

. Atenció directa a alumnes, famílies i suport tècnic a l’ equip docent, portant a terme avaluacions psicopedagògiques dels alumnes per tal d’identificar les fortaleses i les barreres que en dificulten l’ aprenentatge.

.Contribuir a la millora del desenvolupament i formació global dels alumnes , incidint específicament en l’ atenció a la diversitat. A primer d’ ESO, es valora  en coordinació de la coordinadora de nivell de 1r i coordinadora pedagògica, els alumnes per formar part dels grups de diversitat de primer. Es fan  coordinacions de traspàs primària-secundària amb els centres vinculats , i es dona a conèixer a l’ equip docent de primer.

. Es realitza un full d’ informació al professorat  per tal de donar a conèixer les necessitats, dificultats que puguin tenir els alumnes (ANEE, NESE.. i alumnes amb diagnòstics externs, ex. Dislèxia, TDA.H….es fan arribar a l’ equip docent que realitza l’ atenció de l’ alumne.

. Es porta a terme un suport tècnic a l’ equip docent pel que fa a la funció tutorial, tant als professors tutors, coordinadors per a un millor acompanyament als alumnes i a les famílies: es fan  xerrades d’ orientació en totes les tutories dels nivells de 3r i 4t d’ ESO. Fem orientació en l’ àmbit personal, acadèmic i professional als alumnes amb necessitats educatives especials i amb més dificultats d’ aprenentatge. S’ ha dissenyat un document orientador al finalitzar l’ etapa obligatòria.

. Col.laboració en  els plans individuals per a tots els alumnes que ho requereixen .

. La psicopedagoga participem en la CAD i en les Comissions Socials , així com en la xarxa d’ orientació a nivell de territori, per tal de fer el seguiment i l’ avaluació de les mesures més adients per a cada alumne. També per establir criteris i prioritzacions de les diferents mesures d’ atenció a la diversitat .

. Fem el seguiment dels alumnes que presenten altes capacitats, tan en els aspectes emocionals com personals. Aquest curs, continua el projecte d’ ampliació curricular adreçat a aquest alumnes i d’ altres amb alt rendiment.

. Es fan  coordinacions amb els serveis externs ( CSMIJ, tractaments privats, serveis educatius del departament d’ educació….

.  Portem treballs de recerca dels alumnes de Batxillerat, propis de l’ especialitat.

. Es dona informació i s’ ajuda a les famílies susceptibles de fer demanda de les beques per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.