Matemàtiques

 

Professorat

 

Carles Casas                                                           

Iván de Santiago

Carlos Ezquerro

Genoveva Folch

Eva García

Miquel Lleonart (Cap de Departament)

Mari Cruz Villar

 

Matèries

La matèria de Matemàtiques  s’imparteix en els quatre cursos de la ESO amb diferent càrrega lectiva segons el curs (3h setmanals a primer i 4h setmanals la resta de cursos). L’assoliment de les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic és l’objectiu últim d’aquesta etapa. Aquestes competències s’adquireixen treballant de manera variada els continguts i procediments detallats al currículum corresponent. Aquests continguts solen agrupar-se en cinc blocs (numeració i càlcul, canvi i relacions, espai i forma, mesura, estadística i atzar). El detall dels continguts treballats a cada curs es pot consultar més endavant en aquesta mateixa pàgina.

A part de l’assignatura de Matemàtiques de cada curs, el departament també és responsable de l’organització dels crèdits variables Reforç de Matemàtiques i Ampliació de Matemàtiques que es cursen de forma optativa a 3r d’ESO (2h setmanals cadascuna).

A partir del curs 2017-18, l’institut Salvador Dalí incorpora el treball per projectes a 1r i 2n d’ESO i el departament de Matemàtiques i participa activament. Així, a primer es realitzen els projectes Teatre Matemàtic i Còmics Matemàtics mentre que a segon es treballen els projectes Catapulta’t i Existeix l’envàs perfecte? adaptats, aquests últims, dels projectes homònims del professor Sergi del Moral.

A batxillerat s’imparteixen les matèries Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les ciències socials corresponents a les modalitats de ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials, respectivament.

 

 

Activitats i sortides

Durant el curs el departament de matemàtiques organitza o participa en les següents activitats orientades a l’alumnat:

  • MATIPRAT: Gimcana matemàtica dirigida als alumnes de 1r d’ESO dels diferents instituts del municipi.

 

  • PROVA CANGUR: Concurs dirigit a tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat organitzat per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières i que a Catalunya organitza la Societat Catalana de Matemàtiques. L’objectiu principal d’aquesta activitat és estimular i motivar l’alumnat mitjançant la resolució de problemes i reptes matemàtics on cal aplicar el raonament i l’enginy.

 

  • VISITA al MMACA: La visita al MMACA (Museu de les Matemàtiques de Catalunya) la realitzen els alumnes de segon d’ESO. El museu està ubicat al Parc de Can Mercader, a Cornellà, i durant la visita es fan activitats guiades i/o tallers.

 

  • CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA: Concurs de fotografia amb contingut matemàtic on poden participar tots els nivells d’alumnat i el professorat. El departament de matemàtiques organitza un concurs intern al centre i les millors fotografies es presenten al concurs de Fotografia Matemàtica de l’ABEAM, on participen escoles i instituts de tota Catalunya.

  • COPA CANGUR: Aquest any 2020 participem, per primer cop, en la Copa Cangur. La Copa Cangur és un concurs presencial entre equips de diferents centres de Catalunya, formats per alumnes de 2n i 3r d’ESO. En el concurs es presenten 12 problemes i 60 minuts de temps per fer-ne els màxims possibles. El concurs té lloc a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i el nostre institut participa amb tres equips.

 

Projectes

El departament de matemàtiques ha obtingut subvencions en diversos projectes que ha presentat en el concurs de projectes educatius que convoca cada any l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquests projectes ens han permès treballar la competència matemàtica de forma més pràctica i entenedora per a l’alumnat.

Els projectes que han obtingut subvenció són:

  • Creació de vídeos amb contingut matemàtic.
  • Elaboració de maquetes per treballar la geometria a l’espai a 2n de batxillerat.
  • Millorem la competència matemàtica a l’INS Salvador Dalí.
  • Projecte de teatre matemàtic per a 1r d’ESO.
  • La cuina, un espai per aprendre. (Projecte de centre en col·laboració amb altres departaments).

 

Llibres de text

ESO

Curs Títol Autors Editorial ISBN
1r Matemàtiques 1 M.Á. Ingelmo i Y. Á. Zárate Teide 978-84-307-8963-4
2n Matemàtiques 2 M.Á. Ingelmo i Y. Á. Zárate Teide 978-84-307-8965-8
3r Matemàtiques 3 M.Á. Ingelmo i Y. Á. Zárate Teide 978-84-307-8967-2
4t Matemàtiques 4 M.Á. Ingelmo i Y. Á. Zárate Teide 978-84-307-9143-9

 

Batxillerat (Modalitat Ciències i Tecnologia)

Curs Títol Autors Editorial ISBN
1r Matemàtiques 1r Batxillerat J. Colera; M.J. Oliveira; R. Colera; E. Santaella Barcanova 978-84-489-4027-0
2n Matemàtiques 2n Batxillerat J. Colera; M.J. Oliveira; R. Colera Barcanova 978-84-489-4186-4

 

Batxillerat (Modalitat Humanitats i Ciències Socials)

Curs Títol Autors Editorial ISBN
1r Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1r Batxillerat J. Colera; M.J. Oliveira; R. Colera; E. Santaella Barcanova 978-84-489-4029-4
2n Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2n Batxillerat J. Colera; M.J. Oliveira; R. Colera Barcanova 978-84-489-4187-1

 

Continguts treballats a l’ESO

1R ESO

U1. Nombres Naturals. Divisibilitat.

U2. Nombres enters.

U3. Fraccions i decimals.

U4. Proporcionalitat.

U5. Expressions algebraiques.

U6. Rectes i angles en el pla.

U7. Figures planes. Perímetres i àrees.

U8. Taules i gràfics.

U9. Estadística i probabilitat.

2N ESO

U1. Semblança en el pla. Teorema de Pitàgores.

U2. Cossos geomètrics.

U3. Àrees i volums dels cossos geomètrics.

U4. Estadística i probabilitat.

U5. Nombres enters.

U6. Fraccions i decimals.

U7. Proporcionalitat.

U8. Funcions.

U9. Àlgebra. Equacions de primer grau.

3R ESO

U1. Estadística.

U2. Probabilitat.

U3. Nombres racionals.

U4. Successions numèriques.

U5. Equacions de primer i de segon grau.

U6. Sistemes d’equacions

U7. Funcions i gràfiques

U8. Geometria plana. Moviments al pla.

U9. Cossos geomètrics.

4T ESO

U1. Nombres reals.

U2. Polinomis i fraccions algebraiques.

U3. Equacions i inequacions.

U4. Sistemes d’equacions i inequacions.

U5. Trigonometria.

U6. Geometria analítica en el pla.

U7. Funcions i gràfiques.

U8. Funcions elementals.

U9. Estadística.

 

Adreces d’interès

Recursos matemàtics de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/matematiques/

 

Apunts de matemàtiques amb exercicis interactius organitzats per nivells i per temes.

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/

 

GEOGEBRA, pàgina web del popular programa de geometria dinàmica i àlgebra.

https://www.geogebra.org/?lang=ca

 

Web amb informació sobre la Prova Cangur i altres concursos de matemàtiques amb enunciats d’anys anteriors per practicar.

http://www.cangur.org/