ESO

L’etapa de l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) implica als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys. Es divideix en quatre cursos: 1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO.

El currículum s’organitza en crèdits de diferents àrees amb la finalitat que l’alumnat pugui assolir tots els objectius finals del cicle. Aquest currículum té una  part comuna (currículum comú), igual per a tots els alumnes i una part variable (currículum variable), que configuren la part personalitzada dels estudis i que pretenen que l’alumnat desenvolupi les seves aptituds.

currículum 1r. ESO

currículum 2n. ESO

currículum 3r. ESO

currículum 4t. ESO

Al final de cada curs es realitza un Crèdit de Síntesi que, com el seu nom indica, té com a finalitat l’assoliment dels objectius generals del curs des d’una perspectiva transversal de les matèries. Aquestes activitats tranversals globalitzen aspectes de d

iverses àrees del currículum i pretenen donar una visió de conjunt de tot el que s’ha treballat al llarg del curs.

Cadascú dels quatre cursos té un Equip Docent que vetlla pel desenvolupament individual i col·lectiu correcte de l’alumnat i del grup classe.