Mesures i APP “Gestió Emocional”

En aquest temps de pandèmia és necessari intentar mesures per mantenir una bona salut mental.

En aquest decàleg que adjuntem trobareu l’ enllaç a l’ APP Gestió emocional

mesures de salut

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/gestio-de-les-emocions/gestioemocional.cat/

https://gestioemocional.catsalut.cat/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/