Treballs de recerca d’Orientació

L’ús i abús de les xarxes socials. La seva relació amb l’autoestima i el narcisisme entre els adolescents

  • Lús de les xarxes socials com a vehicle comunicacional entre els adolescents. La interacció social a través dels mitjans digitals. Aspectes positius i aspectes negatius.
  • El prestigi social que suposa el número de seguidors, likes i comentaris a les xarxes. El seu impacte en l’autoestima dels adolescents. Sentiments d’angoixa i depressió.
  • Quines són les xarxes socials que més afecten a l’autoestima dels adolescents. Característiques de les mateixes.
  • Perfil dels usuaris més exposats als aspectes negatius de les xarxes socials.
  • El perill que suposa l’abús de les xarxes socials. L’addicció a internet i la seva inclusió al DSM-V. Conductes derivades de l’addicció: aïllament, baix rendiment escolar i desinterès per temes importants.
  • La relació que té l’ús abusiu de les xarxes socials i l’impacte en la personalitat dels adolescents. Tendència al narcisisme: sentiments de grandesa, ambicions i expectatives desmesurades, distorsió de la realitat, exhibicionisme…

Estudi dels adolescents a l’Institut Corbera ( diversitat sexual i de gènere )

La proposta consisteix en fer un estudi, mitjançant enquestes i entrevistes, als adolescents de l’institut de Corbera ( encara que es podria estendre a altres centres educatius del Municipi i a altres col·lectius ( adults , avis..) sobre la concepció dels adolescents vers la diversitat de sexual i de gènere) així com sobre la seva sexualitat.

L’estudi donaria dades relacionades amb l’opinió vers la informació sobre la diversitat de gènere i sobre la informació sexual, els tipus d’experiències, les edats d’iniciació, si han patit experiències de risc, de quina mena,…

És una proposta de treball oberta que cada alumne /a pot personalitzat segons els seus objectius.

Aquest estudi vol abordar un tema crucial pels adolescent amb unes conclusions que puguin servir de punt de revisió de les accions educatives i estratègies que s’utilitzin en un futur al centre tant relaciones amb el gènere com amb l’educació sexual.


Estudi dels adolescents de Corbera ( hàbits de vida: per ex. estudi, oci…)

Aquest treball de recerca consisteix en treballar una enquesta anònima presentada al col·lectiu adolescent de l’ institut de Corbera i l’anàlisi estadístic de les dades obtingudes.

S’exploraria bàsicament els hàbits de vida (hores de son, hores amb jocs electrònics, hores de relació amb els amics amb l’ordinador, hores que estan amb els seus pares, paper del mòbil, …etc.

L’estudi dels resultats es faria tenint en compte l’edat, el sexe, el nivell econòmic,.. i la finalitat serà extreure unes conclusions sobre els diferents perfils de vida dels adolescents de Corbera.

Aquest treball de recerca s’apropa al mon de la sociologia la psicologia i l’estadística.


Educació inclusiva: concepte, objectiu, implicacions

Treball de l’àmbit psicopedagògic i social.

L’objectiu és conèixer i poder realitzar una valoració reflexiva sobre els avantatges i els inconvenients d’educar en inclusió:

Primer objectiu seria aprofundir en la diversitat per seguidament identificar quines mesures i suports es planifiquen i implementen en els centres educatius per tal que tots els alumnes amb NEE o sense, comparteixin les activitats d’E/A i les interaccions socials.

El concepte de diversitat es pot abordar en tots els àmbits de la nostra vida per això plantejaríem poder focalitzar la mirada en el sistema inclusiu i per tant identificar els punts forts i febles dels circuits socioeducatius i d’inserció que donen sentit al procés d’inclusió. ( des del moment de detecció i la xarxa de prevenció fins a l’etapa d’inserció laboral i social de l’edat adulta ).

Una altra opció seria conèixer l’opinió de les famílies sobre la inclusió en l’educació i alternatives sobre altres maneres d’atendre els alumnes amb discapacitats. També podríem analitzar i fer una comparativa sobre com està l’atenció educativa als alumnes amb NEE en el marc europeu . Diferencies i similituds entre les polítiques de països nòrdics i mediterranis .

El treball de camp pot fer-se des d’una metodologia d’observació , entrevistes, enquestes i/o des d’una metodologia estadística.

És una proposta de treball oberta, a anar concretant segons els objectius que l’alumne/a prioritzi.


El bullyng i ciberbullyng

Una aproximació a un tema d’actualitat, del que segurament tots hem sentit parlar en algun moment, però que potser no coneixem tant bé com ens pensem. Què es el que s’amaga veritablement al darrere d’aquest terme?

A través d’aquesta recerca intentarem fer un estudi de la seva incidència/coneixença envers la població del nostre institut l’ INS Corbera.

Bullying: Què és? . Tipus de bullying. Les noves cares del Bullying : el ciberbullying o ciberassetjament. Prevenció i Signes d’alerta .Detecció. Quines intervencions és poden dur a terme davant aquests tipus de problemes. Efectes i conseqüències tant per a les víctimes, com pels assetjadors. El paper de la família i del/s professors ( centre ), incidència en la nostra població….