Documents Professorat i Tutors/es

Per accedir al contingut d’aquestes carpetes es requereix validació. (Heu de preguntar al coordinador)

 

 

Nom de la Carpeta Documents que conté Enllaç
 Documents a presentar
 • Temporització Curs 2018/19
Carpeta per al tutor
 • Acta entrevista pares
 • Document llibres que falten
 • Document pares reunió inici curs
 • Enquestat de satisfacció xerrada al centre alumnes
 • Expedient acadèmic 1r ESO
 • Expedient acadèmic 1r ESO (edició imprimible)
 • Full encarregats tutoria
 • Full inventari aula
 • Full recollida de dades per al tutor
 • Full registre d’entrevistes trimestral
 • NOFC tutors
 • Normes a tenir en compte a la tutoria
 • Matèries pendents de cursos anteriors (Per actualitzar)
 • Recuperació Global Optativa (Per actualitzar)
 • Recuperació matèries pendents de cursos passats (Per actualitzar)
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Aula d’acollida
 • Protocol recepció alumnes d’aula d’acollida
Servei d’Infermeria
 • Protocol sol·licitud infermera
 • Sol·licitud servei infermeria
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Servei de Psicopedagogia
 • Demanda valoració psicopedagogia
 • Horaris atenció Psicopedagogues
 • Protocol sol·licitud psicopedagogia
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Documents professorat
 • Professorat Nouvingut
 • Dossier Inici de Curs
 • Full de feina
 • Faltes i justificació professorat
 • Full d’incidències
 • Incidència informàtica
 • Sortides
 • Justificant de faltes Alumnes
 • Recollida alumnes horari lectiu
 • Fotografies alumnes Curs 2018-19
 • Logo Institut
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb