Preinscripció Batxillerat 2021-2022

Calendari

Atenció! Molt important!!, cal fer el seguiment de les dates a efectes de terminis de presentació de sol·licitud, possibles reclamacions, properes publicacions de llistes i matriculació.

 • Oferta inicial de places escolars: 7 de maig de 2021, Podreu consultar el nombre de places escolars per centre i curs en aquest enllaç: Mapa escolar
 • Presentació de sol·licituds per Batxillerat: de l’11 al 17 de maig de 2021, ambdòs inclosos. La documentació es pot presentar fins al 18 de maig.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021.
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions:  18 de juny de 2021.
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021.
 • Publicació de l’oferta final: 7de juliol de 2021.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 9 de juliol de 2021.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l’avaluació se setembre de batxillerat: del 12 al 16 de juliol de 2021, ambdós inclosos.
 •  Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre de batxillerat: del 7 al 10 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Indicacions per formalitzar la sol·licitud
 • No hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  • Electrònica: cal identificació digital
  • Suport informàtic: sense identificació digital
 • Identificador de l’alumne: Heu de tenir a mà el número d’identificació de l’alumne (RALC) que us proporcionarà l’escola on està matriculat o també el podeu trobar a un butlletí de notes de trimestres o cursos anteriors. També ho podeu consultar telemàticament amb identificació digital al web de la Generalitat 
 • Documentació: És important que tinguin escanejada o fotografiada en el mateix dispositiu des d’on faran la sol·licitud tota aquella documentació que puguin haver de presentar adjunta, per tal de facilitar la finalització del procés amb l’adjunció, si cal, de documentació annexa.
 • Persona sol·licitant: Per tal de reduir malentesos, us informem que la persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat s’identifiquin amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutores.

 

Sol·licitud Electrònica

(Accés a la sol·licitud electrònica a partir de l’11 de maig)

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
 • Targeta sanitària per la teva identificació

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

Si es presenta la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa.
Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutors, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

Per resoldre algun dubte sobre la documentació a presentar o algun tràmit del procediment poden trucar al 602 35 44 63 els dies laborables de 9.30 a 13:00h

Sol·licitud en suport informàtic

(Accés a la sol·licitud en suport informàtic a  partir de l’11 de maig)

Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Si es presenta la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

Per resoldre algun dubte sobre la documentació a presentar o algun tràmit del procediment poden trucar al 602 35 44 63 els dies laborables de 9.30 a 13:00h

Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s’aplica

 

Criteris específics:

Per accedir al Batxillerat en centres que disposen d’horaris adaptats, tenen prioritat els alumnes que cursen simultàniament aquests ensenyaments i els ensenyaments professionals de música o dansa, segueixen programes esportius d’alt rendiment o són esportistes d’alt nivell, segons correspongui, encara que no provinguin d’un centre adscrit.

– Documentació acreditativa:

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s’acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l’alumne/a ha d’acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d’espera, perd l’assignació i se li ofereix plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l’aplicació d’aquest criteri obtingui plaça al centre. En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d’alt nivell o alt rendiment), l’acreditació d’aquesta condició s’ha de fer, segons el cas:

1. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.

2. Amb un certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

3. Amb la relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.

c) Per accedir a l’educació primària i a l’ESO s’aplica el criteri específic d’adscripció de centre,

Adscripció de centre

-Documentació acreditativa: L’adscripció entre centres no s’ha d’acreditar amb cap document.

Criteris generals

 

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.
Barem: 40 punts.

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. Només a l’efecte d’aplicació d’aquest criteri, es considera que un centre d’educació infantil i primària i un de secundària són un centre únic quan el centre d’educació infantil i primària està adscrit tan sols a aquell centre de secundària, d’acord amb l’article 32.4 del Decret 11/2021, de 16 de febrer. La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

– Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal adjuntar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major d’edat:

– Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.

– Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.

– En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 15 punts.

– Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos. La falsedat o frau en les dades al·legades o en la documentació aportada es tracten d’acord amb el que estableix la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

Documentació acreditativa:

Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s’ha d’acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

– Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
– Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

– Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa:

Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat, durant el període de presentació de documentació, és a dir el 18 de maig de 2021.

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

Expedient acadèmic

A l’expedient s’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara cursa l’educació secundària obligatòria en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s’indica a l’apartat 5.1 de l’annex 5 de la  RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022., en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Documentació acreditativa:
Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés.

Especificacions que cal tenir en compte:
– Si es tracta d’estudis antics: original i còpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
– En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen quart d’ESO a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional..
– En el cas dels alumnes procedents d’estudis estrangers, s’actua d’acord amb l’apartat 5.2 de l’annex 5 de la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

Criteri complementari

a) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.

– Barem: 15 punts.

– Documentació acreditativa:

Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol vigent de família nombrosa o monoparental, durant el període de presentació de documentació és a dir el 18 de maig de 2021.

 Altres situacions previstes en la norma
Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.

Us deixem uns vídeos on explica com s’ha de fer la preinscripció i la digitalització de documents:

Vídeo de com has de fer la preinscripció en línia

Vídeo de com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia

Preguntes Freqüents

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

 No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

 Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

 Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Informacions, recomanacions i podcasts

Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

 • El codi de centre del nostre centre és 08054186, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.
 • Us deixem un enllaç a la web del Departament d’Educació on trobareu diferents podcasts del amb més informació: Podcasts
Normativa Preinscripció i Matrícula curs 2021/2022

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.